Choď na obsah Choď na menu
 


Sebaobrana voliča

25. 11. 2010

Preukazovanie totožnosti

Médiá prakticky nikdy neinformujú, že volič sa nemusí v každom prípade po vstupe do volebnej miestnosti legitimovať. Neinformovali o tom napr. ani v SME, deň pred predchádzajúcimi komunálkami. V prípade, že volič nemá pri sebe doklad totožnosti, ktorým je len občiansky preukaz (žiadny pas, vodičák a pod.), môže ho nahradiť tromi spôsobmi:

1) Dokladom od polície o vybavovaní si občianskeho preukazu (Napriek tomu, že tento doklad neobsahuje fotografiu, čo najviac, ale neoprávnene dráždi niektorých členov komisií)

2) Svedectvom aspoň jedného člena okrskovej komisie (Teda, stačí ak ho jediný člen pozná)

3) Svedectvom dvoch iných osôb, ktoré sú aspoň jednému členovi komisie známi, alebo sa preukázali platným občianskym preukazom, či spomenutým dokladom od polície.

Dosiaľ sa však preukazovanie totožnosti v rôznych voľbách líši. Pri referende a parlamentných voľbách bolo možné občiansky nahradiť len spomínaným dokladom od polície. Aj to mnohé okrsky porušovali a (z)marili tým právo občanom zúčastniť sa volieb. Aj preto, že napriek predchádzajúcim upozorneniam, odmietali ústredné volebné komisie o tomto informovať obce a mestá. Naopak, zapisovateľka ÚVK v deň volieb opakovane cez médiá klamala ľudí, vrátane členov okrskových komisií, že vraj občiansky preukaz sa nedá žiadnym iným dokladom nahradiť.

Problémy s trvalým pobytom a voličskými zoznammi

Stáva sa pomerne často, že niektoré komisie nepripustia k voľbe občana, ktorý nie je zapísaný v zozname, ale v občianskom preukaze má zapísaný trvalý pobyt podľa daného okrsku. Niekedy komisie zisťujú, kde má mať vlastne občan trvalý pobyt a niekedy to aj zistia. Ale ani v tom prípade komisie nemajú právo občana poslať preč, lebo zákon, § 5, odsek 3, písm. b. jednoznačne hovorí, že sú povinní ho do zoznamu voličov dopísať. Aj keď je možné, že zákon je chybne koncipovaný – chce chrániť voliča pred omylom obce, ale chráni ho, aj keď je za nesprávny údaj v občianskom preukaze zodpovedný sám volič, ale aj v tom prípade treba zákon dodržať!

Nesprávne upravené hlasovacie lístky

Stáva sa, že občan ešte pred vhodením obálky do hlasovacej schránke si uvedomí, že mohol niektorý hlasovací lístok vyplniť nesprávne. Alebo, že mu niektorý hlasovací lístok chýba. Takmer nik z voličov, ale aj z členov volebnej komisie nevie, že v takom prípade je komisia povinná vydať voličovi celú sadu hlasovacích lístkov znovu. V zákone o voľbách do samosprávy obci je to uvedené v § 31, odsek 3. Napriek tomu, že právo na novú sadu hlasovacích lístkov využila v parlamentných voľbách svoje právo manželka úradujúceho premiéra R. Fica (Dôvodila, že práve lístok pre stranu Smer – SD nedostala), so širokou publicitou, už o pár mesiacov na to takmer všetci novinári (najmä TA3) a členovia volebných komisií, vrátane ústrednej zabudli a celý deň sa smiali na tom, ako sa jeden starší občan z Prešova, ktorý si zabudol okuliare, pokazil hlasovací lístok a hoci to oznámil komisii, nový hlasovací lístok mu nevydali! Teda hlasoval neplatne. Namiesto toho, aby negatívnu skúsenosť prezentovali ako poučenie pre iných občanov a komisie, že je možné občanom vydať aj nové hlasovacie lístky. Veď väčšina účastníkov referenda v tom čase ešte v hlasovacej miestnosti nebola.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

ÚVK

(Karol Nagy, karolnagy77@gmail.com, 26. 11. 2010 16:56)

vyslovila rovnaký názor ako ja, vo svojom uznesení č. 44 z 24. novembra:

44. Ústredná volebná komisia prerokovala žiadosť Ľuboslavy Rovňákovej, Baškovce z 22.11.2010 a konštatuje, že okrsková volebná komisia nedisponuje právomocou preskúmavať prihlásenie na trvalý pobyt v obci. Okrsková volebná komisia musí umožniť voliť každému voličovi v súlade s platnou právnou úpravou.

Zásadný nesúhlas

(Karol Nagy, karolnagy77@gmail.com, 25. 11. 2010 16:36)

Zásadne nesúhlasím s pánom predsedom. Vo všetkých predchádzajúcich voľbách som vždy, keď si občania, ktorým nedovolili voliť alebo zúčastniť sa na referende, tak ako nedovoľujú v Komárne, dosiahol cez obvodné komisie, niekedy aj cez ústrednú komisiu, že tým občanom VŽDY napokon v okrsku na základe záznamu v ich občianskom preukaze voliť dovolili!

Zákon hovorí úplne jednoznačne, § 5, odsek 3, písm. b:

(Do zoznamu voličov okrsková volebná komisia dopíše v deň volieb voliča) ktorý platným preukazom totožnosti preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku."

Preto podávam na pána Ing. Dobiho sťažnosť za navádzanie na marenie volieb a žiadosť o usmernenie VŠETKÝCH, najmä okrskových komisií Ústrednou volebnou komisiou.

Veľmi dôležité

(Dobi Róbert, Ing., 25. 11. 2010 16:00)

Predseda Miestnej volebnej komisie v Komárne, ktorý sa rovnako ako všetci jeho kolegovia v krajských a okrem Bardejova, Lučenca a Trebišova aj všetkých okresných a iných miest mýli aj v tom, že si myslí, že je predsedom mestskej volebnej komisie (Mestské volebné komisie sú však na Slovensku len dve - v Bratislave a Košiciach) napísal na inom mieste, čo som si dovolil v jeho mene preložiť sem:

"Veľmi dôležité: volič nevolí podľa adresy v občianskom preukaze!!! Preťoze volebná komisia nemá možnosť pohľadom zistiť, či sú v OP správne údaje, teda či je správne uvedená adresy bydliska, za prioritné sa považuje to, čo je zapísané vo voličskom zozname.
Odôvodnenie: Mnoho ľudí je bez ich vedomia odhlásených z predošlého trvalého pobytu (napr. po predaji nehnuteľnosti - bytu pôvodného majiteľa nový majiteľ jednoducho odhlási). V evidencii mesta sa takýto občania evidujú na adrese kde má sídlo mestský úrad. Ak si však takýto občan neide (veď nakoniec ani nemusí vedieť o tom, že je odhlásený z pobytu) vymeniť OP, zostáva mu v OP uvedená jeho posledná platná adresa, kde sa však nezdržuje, veď nehnuteľnosť predal. Preto sa nemôže považovať údaj v OP za relevantný a takéto osoby musí komisia preveriť v evidencii mesta a poslať ich voliť do určeného okrsku."