Choď na obsah Choď na menu
 


Uznesenia Ústrednej volebnej komisie

5. 12. 2010

Uznesenia

Ústrednej volebnej komisie

2. novembra 2010

    1.     Ústredná volebná komisia súhlasí so zverejňovaním všetkých navrhnutých uznesení Ústrednej volebnej komisie, ktoré boli predmetom hlasovania na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

    2.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie ústnu informáciu riaditeľky odboru volieb a referenda Ministerstva vnútra Slovenskej republiky JUDr. Lívie Škultétyovej o organizačno-technickom zabezpečení volieb do orgánov samosprávy obcí.

    3.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie ústnu informáciu predsedníčky Štatistického úradu Slovenskej republiky PhDr. Ľudmily Benkovičovej, CSc. o plnení úloh štatistického úradu vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a o utvorení odborných (sumarizačných) útvarov.

    4.     Ústredná volebná komisia súhlasí s prítomnosťou fyzických osôb pri sčítaní hlasov v miestnych (mestských) volebných komisiách. Splnomocňuje predsedu Ústrednej volebnej komisie JUDr. Karola Nagya, na vydávanie povolení. O počte vydaných povolení bude predseda informovať členov Ústrednej volebnej komisie na jej najbližšom zasadnutí.

    5.     Ústredná volebná komisia vyzýva okrskové volebné komisie, ako aj miestne volebné komisie, ktoré plnia úlohy okrskových volebných komisií, aby v maximálnej možnej miere vyhoveli žiadostiam fyzických osôb na prítomnosť pri sčítaní hlasov.

    6.     Usmernenie Ústrednej volebnej komisie na zabezpečenie ustanoveného minimálneho počtu členov volebných komisií podľa zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov:

Ak predseda miestnej (mestskej) alebo okrskovej volebnej komisie zistí, že počet členov klesol pod päť a nie je náhradník oznámi túto skutočnosť starostovi obce (primátorovi), ktorý podľa § 14 ods. 2 alebo §14a ods. 3, resp. § 15 ods. 2 zákona bezodkladne vymenuje nového alebo nových členov komisie tak, aby bol počet členov komisie päť.

Rovnako sa bude postupovať aj v prípade obvodnej volebnej komisie s tým, že predseda obvodnej volebnej komisie oznámi túto skutočnosť prednostovi obvodného úradu, ktorý podľa § 13 ods. 2 zákona bezodkladne vymenuje nového alebo nových členov komisie do počtu päť.“.

    7.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie informáciu, že podľa dohody Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky možno tlačivá zápisníc miestnych volebných komisií T/10 a T/11 nahradiť výstupom z programového vybavenia. Tento výstup musí zodpovedať tlačivu T/10, resp. T/11 po formálnej aj obsahovej stránke.

 

 

    8.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie informáciu PhDr. Ľudmily Benkovičovej, CSc., predsedníčky Štatistického úradu Slovenskej republiky o tom, že štatistický úrad zabezpečí na svojej  internetovej stránke a na externom serveri priebežné zverejňovanie výsledkov volieb za jednotlivé obce po odovzdaní zápisníc obvodným volebným komisiám. Rozsah zverejňovaných údajov bude: účasť voličov v percentách, počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť a počet zvolených poslancov, meno, priezvisko a politická príslušnosť zvoleného starostu.

    9.     Ústredná volebná komisia poveruje zapisovateľku Ústrednej volebnej komisie
JUDr. Líviu Škultétyovú zasielaním úplných znení uznesení komisie pisateľom podaní doručených Ústrednej volebnej komisii.

10.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie podanie Ing. Štefana Gálika, Lovce  z 13.10.2010.

11.     Ústredná volebná komisia prerokovala podanie Karla Váradiho, Bulhary z 20.10.2010 a konštatuje, že nedisponuje žiadnou právomocou vo veci rozhodovať.

12.     Ústredná volebná komisia prerokovala podanie Bc. Aleny Bodjanovej, Jazernica z 13.10.2010 a konštatuje, že nedisponuje žiadnou právomocou vo veci rozhodovať.

13.     Ústredná volebná komisia prerokovala podanie Ing. Oľgy Kormošovej, Košice z 11.10.2010 a odstupuje ho na priame vybavenie Obvodnej volebnej komisii Košice-okolie.

14.     Ústredná volebná komisia odporúča občanom nevoliť tých, ktorí už ako kandidáti porušujú zákon vedením volebnej kampane v tomto čase.

Uznesenie Ústredná volebná komisia neprijala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenia

Ústrednej volebnej komisie

16. novembra 2010

15.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie ústnu informáciu predsedníčky Štatistického úradu Slovenskej republiky PhDr. Ľudmily Benkovičovej, CSc. o priebehu druhej skúšky spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a o termíne tretej celoplošnej skúšky spracovania výsledkov hlasovania, ktorá sa uskutoční 23.11.2010.

16.     Ústredná volebná komisia prerokovala podanie obce Nováčany z 9.11.2010 vo veci registrácie kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a konštatuje, že podľa § 22 zákona SNR. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov o registrácii kandidátov na funkciu starostu rozhoduje miestna volebná komisia. Toto rozhodnutie bolo možné preskúmať príslušným okresným súdom podľa
§ 250zb Občianskeho súdneho poriadku. Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný prostriedok.

17.     Ústredná volebná komisia prerokovala podanie Ing. Márie Chorvátovej, Opatovce z 10.11.2010 vo veci registrácie kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a konštatuje, že podľa § 17 a § 22 zákona SNR. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov o registrácii kandidátov rozhoduje miestna volebná komisia. Toto rozhodnutie bolo možné preskúmať príslušným okresným súdom podľa § 250zb Občianskeho súdneho poriadku. Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný prostriedok.

18.     Ústredná volebná komisia prerokovala podanie Mariána Priecela, Norovce z 8.11.2010 vo veci registrácie kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a konštatuje, že podľa § 17 a § 22 zákona SNR. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov o registrácii kandidátov rozhoduje miestna volebná komisia. Toto rozhodnutie bolo možné preskúmať príslušným okresným súdom podľa § 250zb Občianskeho súdneho poriadku. Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný prostriedok.

19.     Ústredná volebná komisia prerokovala podanie PaedDr. Alžbety Bojkovej z 8.11.2010 vo veci registrácie kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a konštatuje, že podľa § 17 a § 22 zákona SNR. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov o registrácii kandidátov rozhoduje miestna volebná komisia. Toto rozhodnutie bolo možné preskúmať príslušným okresným súdom podľa § 250zb Občianskeho súdneho poriadku. Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný prostriedok.

20.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie  stanovisko Obvodnej volebnej komisie Košice z 11.11.2010 vo veci registrácie kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 27.11.2010.

 

 

 

21.     Ústredná volebná komisia konštatuje, že orgány verejnej správy tolerovali porušovanie volebného zákona - zákaz vedenia volebnej kampane, t.j. činnosť politických strán, nezávislých kandidátov, prípadne ďalších subjektov zameranú na podporu alebo slúžiace na prospech kandidujúcich strán a kandidátov mimo zákonom stanovenej volebnej kampane (§ 30 ods. 1 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov).

22.     Ústredná volebná komisia odporúča Policajnému zboru a Generálnej prokuratúre SR prijať účinné opatrenia pri prevencii pred manipuláciou s hlasmi voličov, najmä ich kupovaniu, priamo alebo prostredníctvom poskytovania materiálnych výhod, proti manipulácii so zoznamami voličov.

23.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie podnety

-  Mgr. Daniela Dudinského, Bratislava z 2.11.2010,

-  Ing. Vialiama Mokráňa, Nitra zo 4.11. a 15.11.2010.

-  P. Piroha, Sereď zo 4.11.2010,

-  Tibora Czuczora, Veľké Dvorníky z 5.11.2010,

-  Mestskej volebnej komisie Kremnica z 8.11.2010,

-  Márie Hudecovej, Žiar nad Hronom z 9.11.2010,

a konštatuje, že podľa § 12 ods. 3 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nemá kompetenciu posudzovať otázky spojené s dodržiavaním času vymedzenia volebnej kampane a vyvodzovať z prípadného porušenia zákona následky.

24.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie výzvu Ing. Slavomíra Drozda, Bratislava z 8.11.2010 adresovanú Ing. Dušanovi Pekárovi.

25.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie námietku Jany Žákovej, Bzince pod Javorinou z 15.11.2010.

26.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie sťažnosť Františka Maára, Hrnčiarovce nad Parnou z 11.11.2010 a konštatuje, že vytvorenie, resp. nevytvorenie diskusného fóra je predmetom slobodnej súťaže politických síl.

27.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie sťažnosť Františka Mravíka, Láb z 15.11.2010.

28.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie podnet Ing. Márie Vešelínyiovej, Malé Trakany z 15.11.2010.

29.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie podnet Ing. Jána Mrvu, Bratislava-Vajnory z 15.11.2010 a konštatuje, že riešenie patrí do kompetencie mestskej časti.

 

 

 

30.     Ústredná volebná komisia prerokovala žiadosti

-  Ing. Jozefa Kariku, Čenkovce z 29.10.2010,

-  JUDr. Jozefa Zaťka, Dolný Ohaj z 5.11.2010,

-  PhDr. Alexandra Ambrusa, Gemerská Hôrka z 9.11.2010,

-  Ing. Eriky Razgyelovej, Zlaté Klasy z 10.11.2010,

-  Jozefa Golmica, Trnava pri Laborci z 10.11.2010,

-  Mgr. Jozefa Jastraba, Novosad z 11.11.2010,

-  Františka Lopašovského, Malčice z 11.11.2010,

-  Mgr. Ľuboša Romana, Bardejov z 15.11.2010,

-  Miestnej volebnej komisie v Hradišti z 15.11.2010,

-  Obyvateľov Rimavskej Seče z 15.11.2010,

-  Milana Horvátha, Podolínec z 15.11.2010

a odstupuje vyššie uvedené žiadosti príslušným obvodným volebným komisiám za účelom dohľadu nad korektným priebehom hlasovania a sčítavania hlasov.

31.     Ústredná volebná komisia odporúča obciam, aby na svojom webovom sídle alebo iným spôsobom miestne obvyklým (vývesná tabuľa a pod.) informovali občanov oznamom v takomto príkladnom znení:

„Tretie osoby (vrátane kandidátov) sa môžu zúčastniť na sčítavaní hlasov okrskovými volebnými komisiami na základe povolenia okrskových volebných komisií a pri sčítavaní hlasov miestnymi volebnými komisiami na základe povolenia Ústrednej volebnej komisie.“

Ústredná volebná komisia súčasne odporúča obciam uviesť pri danom ozname informáciu o kontaktnej adrese okrskovej volebnej komisie, ktorou môže byť spravidla adresa miestneho úradu, prípadne v deň volieb daná volebná miestnosť.

32.     Ústredná volebná komisia prerokovala sťažnosť

-  Okresnej rady Slovenskej národnej strany Košice z 5.11.2010,

-  Ing. Oľgy Ďurčíkovej, Brezno z 12.11.2010,

-  Mgr. Ivany Šandorovej, Polomka z 12.11.2010

a konštatuje, že v súlade s účelom zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 1 a § 11 ods. 3) nie je požiadavka trvalého pobytu člena volebnej komisie v obci, v ktorej je delegovaný za člena komisie.

33.     Ústredná volebná komisia prerokovala podnet Ing. Jany Klimkovej, Kysucké Nové Mesto z 15.11.2010 a konštatuje, že neúčasť na prvom zasadnutí komisie nemá za následok zánik členstva v komisii.

34.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie podnet Blanky Čurajovej, Predmier z 12.11.2010.

35.     Ústredná volebná komisia prerokovala podanie Márie Nehilovej, Čičava z 9.11.2010 a odstupuje ho Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

36.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie podanie Ing. Zuzany Noskovej z 15.11.2010 a žiada príslušné okrskové volebné komisie, aby o žiadostiach o účasť pri sčítavaní hlasov rozhodli v dostatočnom časovom predstihu.

37.     Ústredná volebná komisia, na základe podnetu člena ÚVK, žiada obec Tajná, okr. Nitra, o poskytnutie menného zoznamu členov miestnej volebnej komisie, ktorá plní aj úlohy okrskovej volebnej komisie vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2010 a adresu jej sídla do piatich dní Ústrednej volebnej komisii.

38.     Ústredná volebná komisia, na základe podnetu člena ÚVK, žiada mesto Komárno o poskytnutie menného zoznamu členov všetkých okrskových volebných komisií a mestskej volebnej komisie vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2010 a adries ich sídiel do piatich dní Ústrednej volebnej komisii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenia

Ústrednej volebnej komisie

24. novembra 2010

39.     Ústredná volebná komisia prerokovala žiadosť Márie Čarnokej, predsedníčky Miestnej volebnej komisie Richnava z 18.11.2010 a konštatuje, že akákoľvek úprava hlasovacieho lístka zo strany volebnej komisie nie je prípustná.

40.     Ústredná volebná komisia prerokovala protest Františka Košičára, Bratislava z 18.11.2010 a konštatuje, že kandidáti pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Bratislave boli zaregistrovaní v súlade s platnou právnou úpravou.

41.     Ústredná volebná komisia prerokovala podnet Mgr. Adriána Drotára, Valaliky z 18.11.2010, odstupuje vec na bezodkladné prešetrenie Obvodnej volebnej komisii Košice-okolie a v prípade zistenia nedostatkov žiada vykonať nápravu. O vykonaných opatreniach žiada písomne informovať Ústrednú volebnú komisiu do 26.11.2010.

42.     Ústredná volebná komisia prerokovala sťažnosť Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska Košice-mesto z 18.11.2010 a konštatuje, že určovanie volebných okrskov patrí do kompetencie starostu obce a postupom Mestskej časti Košice-Myslava nebol porušený zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

43.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie žiadosť Vladislava Kolesára, Kvakovce z 19.11.2010 a konštatuje, že nedisponuje právomocou vo veci konať a odporúča žiadateľovi obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní.

44.     Ústredná volebná komisia prerokovala žiadosť Ľuboslavy Rovňákovej, Baškovce z 22.11.2010 a konštatuje, že okrsková volebná komisia nedisponuje právomocou preskúmavať prihlásenie na trvalý pobyt v obci. Okrsková volebná komisia musí umožniť voliť každému voličovi v súlade s platnou právnou úpravou.

45.     Ústredná volebná komisia prerokovala žiadosť Miloša Pacovského, Žehra z 22.11.2010 a konštatuje, že akékoľvek monitorovanie priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov nie je prípustné.

46.     Ústredná volebná komisia prerokovala podnet Ing. Mariána Varhoľa, Šarišské Michaľany z 22.11.2010 vo veci registrácie kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a konštatuje, že podľa § 17 a § 22 zákona SNR. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov o registrácii kandidátov rozhoduje miestna volebná komisia. Toto rozhodnutie bolo možné preskúmať príslušným okresným súdom podľa § 250zb Občianskeho súdneho poriadku. Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný prostriedok.

47.     Ústredná volebná komisia prerokovala podnet Mgr. Zuzany Endelovej, Šintava z 23.11.2010 a konštatuje, že volebné komisie nemajú oprávnenie ukladať žiadne sankcie.

48.     Ústredná volebná komisia prerokovala podnet Mgr. Aleny Kalinskej, predsedníčky Okresnej organizácie Náš kraj Košice-okolie z 23.11.2010 a konštatuje, že Ústredná volebná komisia v uvedenej veci prijala uznesenie č. 32.

49.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie podnet Ing. Viliama Beleja, Bratislava-Vajnory z 23.11.2010 a konštatuje, že nedisponuje právomocou vo veci konať a rozhodnúť.

50.     Ústredná volebná komisia prerokovala žiadosti

-  Ing. Oľgy Ďurčíkovej, Vyšná Boca z 24.11.2010,

-  Mgr. Ivany Šandorovej, Polomka z 24.11.2010

a konštatuje, že Ústredná volebná komisia v uvedenej veci prijala uznesenie č. 32.

51.     Ústredná volebná komisia prerokovala sťažnosť Kresťanskodemokratického hnutia Bratislava z 24.11.2010 a konštatuje, že nedisponuje právomocou vo veci konať a rozhodnúť.

52.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie oznámenie Ing. Jozefa Házyho, Bratislava z 24.11.2010.

53.     Ústredná volebná komisia prerokovala podanie Ing. Ondreja Kvetka, predsedu MZ SDKÚ-DS v Revúcej z 24.11.2010 vo veci registrácie kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a konštatuje, že podľa § 17 a § 22 zákona SNR. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov o registrácii kandidátov rozhoduje miestna volebná komisia. Toto rozhodnutie bolo možné preskúmať príslušným okresným súdom podľa § 250zb Občianskeho súdneho poriadku. Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný prostriedok.

54.     Ústredná volebná komisia prerokovala žiadosti

-  Jaroslava Mrázka, Dolný Harmanec z 18.11.2010,

-  Ing. Alexandra Szabóa, Veľký Kýr z 18.11.2010,

-  Jána Oravca, Podolínec z 18.11.2010,

-  Jána Horvátha, Zlaté Klasy z 18.11.2010,

-  Ing. Štefana Gálika, Ing. Jána Malého, Jána Vlárskeho, Lovce z 18.11.2010,

-  Alexandra Gálfyho, Starý Smokovec z 18.11.2010,

-  Vladislava Kolesára, Kvakovce z 19.11.2010,

-  Bc. Moniky Kubovicsovej, Povoda z 19.11.2010,

-  Ľubomíra Pavúka, Kuchyňa z 19.11.2010,

-  Dušana Pechara, Svätý Jur z 23.11.2010

a odstupuje vyššie uvedené žiadosti príslušným obvodným volebným komisiám za účelom dohľadu nad korektným priebehom hlasovania a sčítavania hlasov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenia

Ústrednej volebnej komisie

27. novembra 2010

55.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie podanie

-  Gabriela Pásztóa, Pezinok z 25.11.2010,

-  Okrskovej volebnej komisie v Jakubove z 25.11.2010,

-  MUDr. Alexandra Slafkovského, Liptovský Mikuláš z 26.11.2010,

-  Juraja Bernaťáka, Trstená z 26.11.2010,

-  Stanislavy Auxtovej, Banská Bystrica z 26.11.2010,

-  Juraja Říhu, Malacky z 26.11.2010,

-  Mesta Liptovský Mikuláš z 26.11.2010,

-  p. Kajana z 26.11.2010,

-  Miroslava Rejdu, Turzovka z 26.11.2010,

-  Mgr. Petra Matulu, Turčianske Teplice z 26.11.2010,

-  MUDr. Tibora Bastrnáka, Komárno z 27.11.2010,

-  RSDr. Michala Kotiana, predsedu MVK Liptovský Mikuláš z 27.11.2010,

-  Józsefa Berényiho, predsedu SMK-MKP, Bratislava z 27.11.2010,

-  Ing. Anikó Nagy, prednostky Obecného úradu Gabčíkovo z 27.11.2010,

-  Ing. Jána Mrvu, Bratislava z 25.11.2010,

-  Radovana Milča, Prešov z 26.11.2010,

a konštatuje, že nedisponuje právomocou vo veci konať a rozhodnúť.

Ústredná volebná komisia vyjadruje podozrenie, že v uvedených prípadoch došlo k porušeniu volebného moratória podľa § 30 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, čo odsudzuje.

56.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie oznámenie Obvodnej volebnej komisie v Senci z 25.11.2010.

57.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie sťažnosť Antona Kocela, Pavlovce nad Uhom z 26.11.2010.

58.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie výzvu Petra Slunčíka, Utekáč z 26.11.2010.

59.     Ústredná volebná komisia prerokovala podnet Mgr. Márie Birošovej, Košice z 26.11.2010 a konštatuje, že  podľa § 17 a § 22 zákona SNR. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov o registrácii kandidátov rozhoduje miestna volebná komisia. Toto rozhodnutie bolo možné preskúmať príslušným okresným súdom podľa § 250zb Občianskeho súdneho poriadku. Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný prostriedok.

60.     Ústredná volebná komisia prerokovala žiadosť prednostu Mestského úradu v Komárne z 26.11.2010 a upozorňuje, že Ústredná volebná komisia v uvedenej veci už prijala uznesenie, č. 5 z 2.11.2010,  ktorým vyzvala okrskové volebné komisie, ako aj miestne volebné komisie, ktoré plnia úlohy okrskových volebných komisií, aby v maximálnej možnej miere vyhoveli žiadostiam fyzických osôb na prítomnosť pri sčítaní hlasov.

 

61.     Ústredná volebná komisia prerokovala sťažnosť PaedDr. Eleonóry Nekorancovej, okresnej podpredsedníčky SMER-sociálna demokracia v Čadci z 26.11.2010 a odstupuje ju Rade pre vysielanie a retransmisiu.

62.     Ústredná volebná komisia prerokovala žiadosť Viliama Oklamčáka, Sobrance z 26.11.2010 a konštatuje, že podľa § 15 ods. 4 písm. b) zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov  zápisnicu s originálnymi podpismi členov dostane každý člen komisie.

Tretie osoby, ktoré vystupujú ako pozorovatelia pri sčítaní hlasov vo voľbách, majú právo prijímať informácie aj technickými záznamovými zariadeniami vrátane prípadného vyhotovenia záznamu podpísanej zápisnice, za podmienok zachovania poriadku vo volebnej miestnosti podľa pokynov predsedu príslušnej volebnej komisie.

63.     Ústredná volebná komisia prerokovala žiadosť Okresnej rady Združenia robotníkov Slovenska, Nové Mesto nad Váhom z 26.11.2010 a žiadosť odstupuje Obvodnej volebnej komisii v Novom Meste nad Váhom za účelom dohľadu nad korektným priebehom hlasovania a sčítavania hlasov.

64.     Ústredná volebná komisia prerokovala žiadosť Okrskovej volebnej komisie Tovarné z 26.11.2010 a konštatuje, že podľa § 31 ods. 6 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných  dôvodov okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou.

65.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie oznámenie Dušana Vilenika, Čičava z 26.11.2010.

66.     Ústredná volebná komisia prerokovala oznámenia Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade z 26.11.2010 - ORP-PP-SH-174-011/2010 a ORP-PP-SH-174-016/2010 a vec vracia späť na konanie OR PZ Poprad pretože Ústredná volebná komisia nie je oprávnená vo veci konať.

67.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie sťažnosť koalície SDKÚ-DS - SaS - MOST-HÍD - OKS, Bratislava-Dúbravka z 26.11.2010 a odporúča Miestnej volebnej komisii Bratislava-Dúbravka odstúpiť sťažnosť Ministerstvu školstva Slovenskej republiky.

68.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie podnet Jany Hapčovej, prednostky Obvodného úradu Liptovský Mikuláš z 26.11.2010.

69.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie podnet Ing. Dariny Sotákovej, PhD., Hájske z 27.11.2010.

70.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie oznámenie Štefana Šubu, Kalná nad Hronom z 26.11.2010.

71.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie podnet Okresnej organizácie SMER-sociálna demokracia, Detva z 27.11.2010.

72.     Ústredná volebná komisia prerokovala podnet občanov obce Nižná Jablonka z 19.11.2010 a žiadosť odstupuje Obvodnej volebnej komisii v Humennom za účelom dohľadu nad korektným priebehom hlasovania a sčítavania hlasov.

73.     Ústredná volebná komisia prerokovala oznámenie Ing. Evy Petruchovej, Dobšiná z 26.11.2010 a odstupuje ho Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

74.     Ústredná volebná komisia poukazuje na skutočnosť, že platná právna úprava neobsahuje sankcie za porušenie volebného moratória a v tejto súvislosti konštatuje, že tento právny stav vytvára priestor na zneužitie práva v neprospech tých, ktorí volebné moratórium dodržiavajú.

Ústredná volebná komisia vyzýva príslušné orgány verejnej moci, aby predmetná úprava bola zmenená tak, že zamedzí uvedenému zneužívaniu práva.

75.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie podnety

-  JUDr. Mariána Ďurinu, Bratislava z 27.11.2010,

-  Františka Lukáča, Rožňava z 27.11.2010,

-  Ing. Jozefa Gašparíka ako aj pána Podmaníka z TA SR, Dubnica nad Váhom z 27.11.2010,

-  Mgr. Évy Dioši, Komárno z 27.11.2010,

-  Ing. Michala Siklienka, Topoľčianky z 27.11.2010,

-  Ing. Mariána Molnára, Komárno z 27.11.2010,

a konštatuje, že nedisponuje právomocou vo veci konať a rozhodnúť.

Ústredná volebná komisia vyjadruje podozrenie, že v uvedených prípadoch došlo k porušeniu volebného moratória podľa § 30 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, čo odsudzuje.

76.     Ústredná volebná komisia prerokovala žiadosť Miestnej volebnej komisie Dolné Lefantovce z 27.11.2010 a konštatuje, že chyba v písaní na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce Dolné Lefantovce s uvedeným jediným kandidátom „Miroslavom Krajčíkom“ nie je dôvodom na neplatnosť hlasovacieho lístka, pretože nemôže prísť k zámene s inou osobou.

77.     Ústredná volebná komisia prerokovala podnet Arpáda Kalaposa, Kráľovský Chlmec z 27.11.2010 a odstupuje ho Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

78.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie sťažnosť Ing. Dávida Ševčíka, Ing. Márie Matušovej, Jarmily Soboličovej, Chorvátsky Grob z 27.11.2010.

79.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie podnet Ing. Romana Vrťa, predsedu Okresnej organizácie SaS Detva z 27.11.2010.

80.     Ústredná volebná komisia prerokovala podnet Ľudovej strany Naše Slovensko z 27.11.2010 a berie na vedomie ústnu informáciu podpredsedu Ústrednej volebnej komisie Ing. Jána Petríka o spôsobe riešenia podnetu Obvodnou volebnou komisiou v Banskej Bystrici.

81.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie  oznámenie Miestnej volebnej komisie Malá Domaša z 27.11.2010.  

82.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie  oznámenie Obvodnej volebnej komisie v Galante z 27.11.2010.

83.     Ústredná volebná komisia prerokovala podnet Mariána Sitára, Jacovce z 27.11.2010 a berie na vedomie ústnu informáciu člena Ústrednej volebnej komisie o spôsobe riešenia podnetu Okrskovou volebnou komisiou Jacovce - povolením prítomnosti pri sčítaní hlasov.

84.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie podanie Ing. Jána Mrvu, Bratislava-Vajnory z 27.11.2010.

85.     Ústredná volebná komisia prerokovala informáciu Mgr. Jozefa Luhu, predsedu Mestskej volebnej komisie Bratislava z 27.11.2010 a berie na vedomie ústnu informáciu člena Ústrednej volebnej komisie o spôsobe riešenia podnetu okrskovou volebnou komisiou.

86.     Ústredná volebná komisia prerokovala uznesenie Obvodnej volebnej komisie Považská Bystrica z 27.11.2010 a odstupuje ho na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky.

87.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie dve podania JUDr. Mariána Ďurinu, Bratislava z 27.11.2010.

88.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie podnet Mgr. Dušana Štraussa, PhD., Trenčín z 27.11.2010.

89.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie podnet Antona Stašova, Brehy z 27.11.2010.

90.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie podnet pozorovateľov z obce Klížska Nemá z 27.11.2010.

91.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie telefonický podnet pani Anny Zuzákovej o porušení volebného moratória.

92.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie telefonický podnet od pána Pasztora z Miestnej volebnej komisie Bratislava-Petržalka o porušení volebného moratória.

93.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie  telefonický podnet pána Michala Antala z Okresnej rady Združenia robotníkov Slovenska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenia

Ústrednej volebnej komisie

28. novembra 2010

94.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie podnety

-  Jána Budaja, predsedu strany Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Bratislava z 27.11.2010,

-  Jána Šúlovského, Bánovce nad Bebravou z 27.11.2010,

a konštatuje, že nedisponuje právomocou vo veci konať a rozhodnúť.

Ústredná volebná komisia vyjadruje podozrenie, že v uvedených prípadoch došlo k porušeniu volebného moratória podľa § 30 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, čo odsudzuje.

95.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie oznámenie Obvodného úradu Lučenec z 28.11.2010.

96.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie žiadosť RNDr. Anny Zemanovej, Bratislava-Vajnory z 28.11.2010.

97.     Ústredná volebná komisia prerokovala žiadosť Ing. Václava Petráčka, Poprad z 28.11.2010 a konštatuje, že podľa § 23 a § 19 ods. 3 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, ak bolo vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry urobené po zaregistrovaní kandidátov, zostávajú údaje o kandidátoch na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na nich neprihliada.

98.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie podanie nespokojných voličov mesta Šaľa z 26.11.2010.

99.     Ústredná volebná komisia prerokovala podnet p. Hodosovej, Muránska Zdychava z 27.11.2010 a konštatuje, že  hlasovanie do prenosnej volebnej schránky patrí do kompetencie okrskovej volebnej komisie a jej postup v danom prípade už nie je možné prešetriť.

100.     Ústredná volebná komisia berie na vedomie  telefonický podnet pani Lenky Palicovej, Horný Vadičov o podozrení z manipulovania voličov zo sociálne slabších vrstiev spôsobom zvážania na voľby v obci Horný Vadičov, a konštatuje, že uvedený podnet nie je možné prešetriť. 

101.     Ústredná volebná komisia prerokovala podnet od pani Černejovej z obce Tovarné z 27.11.2010 o podozrení  z výkonu neslobodnej voľby v domove dôchodcov spôsobom, že voliči boli navádzaní ku konkrétnej voľbe kandidátov počas hlasovania, a konštatuje, že uvedený podnet nie je možné prešetriť. 

Uznesenie Ústredná volebná komisia neprijala

102.     Ústredná volebná komisia konštatuje, že okrskové volebné komisie v početných prípadoch bez odôvodnenia nepovolili prítomnosť pozorovateľov pri sčítaní hlasov. Ústredná volebná komisia  vyjadruje znepokojenie nad odmietnutím účasti pozorovateľov pri sčítaní hlasov v okrskových volebných komisiách bez riadneho odôvodnenia.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, kliknúť pod zoznamom členov ÚVK v tab. "Dokumenty" na "Uznesenia ÚVK

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

XEvil + XRumer free

(MashaRow, 14. 12. 2017 3:18)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can break any anti-botnet protection.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

Po publikovaní článku

(Admin, 5. 12. 2010 12:49)

bol vymnazaný starší článok Uznesenia ÚVK z 2. 11., ktorý bol zobrazený 137 x, bez komentárov