Choď na obsah Choď na menu
 


NAJČASTEJŠIE PORUŠENIA VOLEBNÉHO ZÁKONA OKRSKOVÝMI KOMISIAMI PRED ZAČIATKOM KONANIA VOLIEB

31. 1. 2012

Stretol som člena okrskovej komisie v Banskej Bystrici (Volebná miestnosť: ZUŠ, Štefánikovo nábrežie). Po krátkej debate sa mi pochválil, že presadil svoju kandidátku na predsedníčku komisie. Keď som mu povedal, že zákon je ale jednoznačný: Nik nemôže určiť predsedu a podpredsedu, aj keby všetci ostatní súhlasili, teda ani v prípade konsenzu. Strašne ho do rozčúlilo, že čo je ich do zákona, hlavne, že všetci sú "v pohode". A vraj aj tak je zákon blbý ... Nemyslím si, že je zákon v tomto ustanovení blbý, ale aj keby bol, TREBA HO DODRŽIAVAŤ! A pritom navrhovať jeho zmenu.

1. Odhadujem, že najčastejšie sa porušuje zákon tým, že sa o predsedovi a podpredsedovi nežrebuje, ale sa určí návrhom, hlasovaním, prípadne konsenzom, teda hlasovaním so súhlasom všetkých. Jasné porušenie zákona, žiaľ málokedy sa niekto odváži proti tomu namietať. Pritom každého nielen právo, ale aj povinnosť je žiadať, aby sa uskutočnilo žrebovanie, kedykoľvek neskôr, teda aj na začiatku volebného dňa.
Bez žrebovania sa stala predsedníčkou komisie členka komisie v Banskej Bystrici, v okrsku č. 4. Zapisovateľkou je tam p. Krnáčová.
Bez žrebovania bol určený predseda napríklad aj v jednom z okrskov v Rači. Tam sa síce najprv žrebovalo, ale keď vyžrebovaný predseda funckiu neprijal a neprijal ju ani druhý člen po opakovanom žrebovaní, dohodli sa, že žrebovanie zrušia a predsedom komisie sa stal Ján Drotován za KDH dohodou.
Bez žrebovania sa dohodli na predsedovi a podpredsedov aj v Piešťanoch (Dagmar Zachej Macejková za stranu Sloboda a Solidarita). A rovnako tak robili v troch predošlých voľbách. Z toho len pri komunálnych voľbách to mohlo byť v súlade so zákonom.
Bez žrebovania sa stal predsedom okrskovej komisie Matej Gulvas za stranu Sloboda a Solidarita. Je ochotný v den volieb dat zrebovať a odovzdať funkciu vyžrebovanému predsedovi. Možno, že sa však všetci ostatní vyžrebovaní vzdajú žrebu a zostane on.

2. Približne rovnako často, možno ešte častejšie dochádza k tomu, že vyžrebovaný predseda alebo podpredseda komisie túto funkciu odmietne. Lenže, podľa môjho názoru, aj tu ide o porušenie zákona. Zákon č. 333/2004 predsa v §13, ods. 8 hovorí jasne:
"Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí svojho predsedu a podpredsedu žrebom zo všetkých členov. Žrebovanie riadi zapisovateľ volebnej komisie."
Keby bolo možné z funkcie odstúpiť, zákon by to musel definovať. Zákon predsa nehovorí:
"... určí svojho predsedu a podpredsedu žrebom z tých členov, ktorí sú ochotní funkciu vykonávať."
Zákon nehovorí ani to, že:
"... určí svojho predsedu a podpredsedu žrebom zo všetkých členov, pokiaľ vyžrebovaný člen vysloví súhlas s vykonávaním funkcie".
Ale hovorí jasne:
"... určí svojho predsedu a podpredsedu žrebom zo všetkých členov."
V prípadoch, v ktorých došlo k situácii, že niekto neprijal funkciu predsedu alebo podpredsedu by malo byť platné prvé žrebovanie, hoci sa už konalo aj druhé žrebovanie. Vyžrebovaný predseda alebo podpredseda by mal byť upovedomený o tom, že pokiaľ by trval na vzdaní sa funkcie, vykonávaním ktorej sa krátko pred žrebovaním zaviazal sľubom, že prestáva byť aj členom komisie. Len ak by sa vzdal členstva v komisii, mohlo by byť druhé žrebovanie uznané za právoplatné.
Takto sa žrebovalo napríklad v jednom z okrskov v Rači. Funkciu neprijal ani prvý vyžrebovaný, ani pri opakovanom žrebovaní druhý. Potom, bez žrebovania prijal funkciu Ján Drotován za KDH.

3. Tretím, tiež veľmi častým prípadom porušenia zákona býva, keď neprítomný člen komisie nie je zaradený do žrebovania, alebo aj ak je, a je vyžrebovaný, po tom ako prípadne nie je telefonicky zastihnuteľný, aby sa vyjadril, či funkciu prijíma alebo nie, býva žrebovanie zrušené a žrebuje sa znovu (Čo ak potom vyžrebovaný (pod)predseda odmietol funkciu vykonávať, čo si snáď 100% zapisovateľov, či zapisovateliek volebných komisií na všetkých stupňoch myslí, že môže). V takých prípadoch je druhé žrebovanie neplatné! Zákon hovorí jednoznačne, že sa žrebuje zo všetkých (aj neprítomných) členov komisie:
"... určí svojho predsedu a podpredsedu žrebom zo všetkých členov."
Takto sa žrebovalo napríklad v jednom z okrskov v Rači. Bolo delegovaných 9 členov, žrebovali len siedmi.

4. Štvrtým, hoci zriedkavejším prípadom porušenia zákona okrskovými komisiami ešte pred volebným dňom býva, keď sa predseda a podpredseda nežrebujú zo všetkých členov komisie, ale všetci prítomní členovia si žrebujú spomedzi lístkov, na ktorých sú napísané funkcie (predseda, podpredseda, člen, člen, člen, ...). Zákon hovorí jasne:
"... určí svojho predsedu a podpredsedu žrebom zo všetkých členov." -
teda nie, že žrebujú všetci členovia.
Nejde o planý právny purizmus. Ide o to, že v prípade takéhoto žrebovania by mohlo dôjsť k sporom, minimálne ku komplikáciám:
Kto bude žrebovať za neprítomných členov?
Ak by sme pripustili možnosť vzdať sa vyžrebovanej funkcie, kto bude predsedom, ak sa vyžrebovaný predseda funkcie vzdá? Stane sa ním vyžrebovaný podpredseda, keďže podľa zákona podpredseda vždy zastupuje predsedu alebo sa môžu členovia dohodnúť na novom žrebovaní? Ak sa dohodnú na novom žrebovaní, môže sa ho zúčastniť aj vyžrebovaný podpredseda alebo nie? Ak mu ostatní členovia nedovolia žrebovať, môže sa vzdať funkcie podpredsedu a žrebovať o predsedu alebo nie? Vidíme, aké ťažké až neriešiteľné otázky môže dávať tento spôsob žrebovania. Aj preto ho treba odmietnuť. A v prípadoch, že sa takto nesprávne žrebovalo, malo by sa celé žrebovanie opakovať. Stačí aj v deň volieb, hoci sa dovtedy aj neplatne vyžrebovaný predseda a podpredseda zúčastnia krátkeho školenia. Budú môcť predsa pomáhať a o brožúrky k voľbám sa budú môcť deliť s novovyžrebovanými.
Takto sa žrebovalo napr. vo Veľkých Uherciach. A v r. 2009 vo voľbách do EP napr. V Banskej Bystrici, v okrsku, ktorý mal vtedy volebnú miestnosť v stavebnej priemyslovke.

5. Často sa stane aj to, že niekto z komisie nebol prítomný na prvom zasadnutí a telefonicky sa dohodne so zapisovateľom, že stačí, keď príde v deň volieb. Zabúda sa pritom na §13 odsek :
„Funkcia člena volebnej komisie zaniká ... aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr päť dní predo dňom volieb; to sa netýka náhradníkov.“

6. Ďaľším porušením zákona v súvislosti s členmi okrskových komisií bolo, že mnoho členov okrskových komisií bolo starostom neakceptovaných.
Mne napríklad telefonovali z jednej obce v okrese Nové Zámky, či môžu uznať za člena okrskovej komisie za stranu Obyčajní ľudia - nezávislé osobnosti. Lebo vraj všetky ostatné strany poslali meno svojho člena na hlavičkovom papieri s pečiatkou aj podpisom funkcionára strany a tí, ktorí to odovzdávali osobne, mali so sebou aj splnomocnenie. A asistentka poslanca Matoviča to poslala len e-mailom. Prečítal som im zo zákona, §13, ods. 3: "...Meno a priezvisko člena a náhradníka s uvedením presnej adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, oznamuje politická strana alebo koalícia v lehotách podľa § 15 ods. 1, § 16 ods. 1 a § 17 ods. 1 tomu, kto zvolá prvé zasadanie volebnej komisie. Na oznámenia doručené po zákonom ustanovených lehotách sa neprihliada." s tým, že nikde inde sa nič podrobnejšie o forme oznámenia neuvádza, preto to môže byť aj e-mailom. Nebyť toho, že mi telefonovali, ani by asi zástupcu Obyčajných ľudí neakceptovali.

7. Siedmym typom porušovania zákona je vylučovanie členov komisií starostom alebo primátorom len preto, že sa bez ospravedlnenia nezúčastnili žrebovania. Pritom zákon, §13, ods. 5 je jednoznačný:
"Funkcia člena volebnej komisie zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala, ..."
Teda v žiadnom prípade nemôže NIKTO okrem politickej strany, ktorá ho nominovala vylúčiť zo zoznamu členov komisie NIKOHO, z akýchkoľvek dôvodov. Dokonca, ani keby člen komisie prišiel na voľby s 6 hodinovým meškaním a opitý, mohol by byť síce z dôvodu poriadku vykázaný z volebnej miestnosti, ale ak by sa nechcel sám a písomne vzdať členstva v komisii, muselo by sa to riešiť len so stranou, ktorá ho nominovala.
Napr. v Galante boli povolávaní na žrebovanie predsedov a podpredsedov 16 komisií aj náhradníci. V pozvánke bolo zdôrazňované, že ich účasť je "nezastupiteľná". V prípade, že za niektorý okrsok bol niektorý člen neprítomný, do žrebovania mal byť automaticky zaradený jeho náhradník. Údajne tak postupujú už celé roky.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

abdullahibrahimlender@gmail.com

( abdullahibrahim, 26. 5. 2019 21:23)


Financial Cash Available Here From $3k to $1 million
Business Personal Cash Finance?
Unsecured Finance
Fast and Simple Finance?
Quick Application Process?
Finance. Services Rendered include,
*Debt Consolidation Finance
*Business Finance Services
* Finance services Help
We offer Finance at low interest rate.of 2%
We Offer all types of Finance Business Personal Cash Finance?
Open 7 days a week from 24/7
Service available nationwide
I'll advise you can contact us via email at
abdullahibrahimlender@gmail.com
Calling +918929490461
whatspp Number +918929490461
Mr Abdullah Ibrahim

Nepravdive udaje v texte

(Matej Gulvas, 3. 9. 2012 12:54)

Zdravim,

autor pise "Bez žrebovania sa stal predsedom okrskovej komisie Matej Gulvas za stranu Sloboda a Solidarita. Je ochotný v den volieb dat zrebovať a odovzdať funkciu vyžrebovanému predsedovi. Možno, že sa však všetci ostatní vyžrebovaní vzdajú žrebu a zostane on."

Nie je to pravda, nebol som predseda, ja sam som namietal, ze predseda sa nezreboval ale "dohodol". Neviem odkial cerpal autor udaje ale su nepravdive.

Matej Gulvas

ano

(Martin, 16. 2. 2012 22:58)

Súhlasím veľkým problémom však je že často politické strany nominujú do komisie ľudí, ktorý sú niekedy len tažko schopný svoju funkciu vykonávať, a sú komisií skôr na prítaž ako na osoh. Zažil som už opilcov ktorých bolo treba ísť večer o desiatej vyťahovať z krčmy, ďalej rôzni ,,brigádnici" ktorý sú tam iba kvoli peniazom ktoré dostanú, a v nemalom percente sú komisie obsadené dôchodcami ktorý chcú robiť všetko ,,ako pri minulých volbách". A keď niekto z takýchto bude vyžrebovaný za predsedu tak sú z toho len problémy.

Odpoveď Martinovi

(Karol Nagy, 16. 2. 2012 16:07)

Predseda, ktorý odmietol vyžrebovanú funkciu, mal byť zaradený znovu do opakovaného žrebovania! O tom nemôžu byť najmenšie pochybnosti. Zákon nehovorí, že sa žrebuje len spomedzi tých, ktorí sú ochotní funkciu vykonávať, ale spomedzi všetkých! A následne by mal byť aj medzi tými, ktorí sú žrebovaní za podpredsedu!

S funkciami sa nekšeftuje! To robí len vedúca Odboru volieb a referenda na Ministerstve vnútra a stála zapisovateľka Ústrednej volebnej komisie súdružka JUDr. Lívia Škultétyová, ktorá ale takmer ničomu nerozumie. Aj mne, keď som bol vyžrebovaný v r. 2009 ako predseda, ale zapisovateľ okrskovej komisie povedal, že vraj predsedom byť nemôžem, telefonovala mi s ponukou, či by som nezobral funkciu podpredsedu!

Súdružka Škultétyová (Kazí vzduch na Ministerstve vnútra už od čias tzv. socializmu) chybila v uvedenom prípade trojnásobne:

1. Bol som právoplatne vyžrebovaný, hoci nie mojou vinou komplikovaným spôsobom. Škultétyová to zrejme nepochopila.

2. Vyžrebovaného predsedu nemôže odvolať ani prezident, ani Ústavný súd SR, len strana, ktorá ho nominovala. Určite nie zapisovateľka ÚVK, aj napriek tomu, že ju médiá predstavujú spravidla ako osobu, ktorá o voľbách vie všetko najlepšie.

3. Ani funkciu podpredsedu nemôže vykonávať nik, kto nebol vyžrebovaný.

OKREM VŠETKÉHO, VYŠŠIE UVEDENÉHO, NIK SA NEMôŽE VZDAŤ VYŽREBOVANEJ FUNKCIE - bod 2 v článku. Vyžrebovaný predseda mal byť na to upozornený. Aj na to, že v prípade, ak by trval na vzdaní sa funkcie, že vedome porušuje sľub člena komisie a tým by prestať byť aj členom.

re

(Martin, 4. 2. 2012 17:13)

Ja som bol vo volebnej komisií už asi 5 krát. Doteraz sa nikdy predseda nežreboval iba sa volil dohodou. Teraz som už ale v inej komisii ako som bol predtým 4 krát po sebe a predsedu a podpredsedu sme žrebovali. Prvého sme vyžrebovali pána Jozefa S. (SNS) ktorý ale funkciu odmietol. Následne sme žrebovanie opakovali a za predsedu bolzvolený pán Andrej K. (Právo a spravodlivosť) a za podpredsedníčku pani Mária L. (Národ a spravodlivosť). Otázka, postupovalo sa správne? Alebo mala byť pánovi ktorý nechcel prijať funkciu predsedu ponúknutá funkcia podpredsedu?

Nezákonne menovanie predsedov a podpredsedov Bratislave - Ružinove

(Karol Nagy, 4. 2. 2012 16:30)

Včera pridala svoje skúsenosti z úvodného zasadnutia okrskovej komisie aj Sandra Mihalecová, poslucháčka prvého ročníka práva. Aj u nich sa predseda a podpredseda len prihlásili, že sú ochotní vykonávať funkcie predsedu a podpredsedu. Že zapisovateľky boli rady, že to prebehlo rýchlo a hladko. V jednej sále vtedy zasadalo naraz okolo 20 okrskov...