Choď na obsah Choď na menu
 


Uznesenia Ústrednej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v r. 2010

4. 4. 2010

Dátumy zasadnutí:

 

22. marca 2010

23. marca 2010

22. apríla 2010

10. mája 2010

13. mája 2010

20. mája 2010

10. júna 2010

12. júna 2010

Uznesenia

Ústrednej volebnej komisie

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

22. marca 2010

    1.          Uznesenia prijaté na zasadnutiach Ústrednej volebnej komisie sa budú uverejňovať na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

    2.          Ústredná volebná komisia poveruje zapisovateľku ÚVK vyzvať splnomocnenca Združenia robotníkov Slovenska na odstránenie nedostatku vo vyhlásení kandidáta č. 98 do 23.3.2010 do 10.00 h.

    3.          Ústredná volebná komisia sa oboznámila s predloženým podaním súkromnej osoby Martina Krajňáka a konštatuje, že v uvedenom prípade nejde o kandidátnu listinu podľa zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Kandidátne listiny môžu podať len politické strany a politické hnutia registrované podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

    4.          Ústredná volebná komisia podľa § 19 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov preskúmala 18 predložených kandidátnych listín.

 

Uznesenia

Ústrednej volebnej komisie

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

23. marca 2010

    5.          Ústredná volebná komisia podľa § 20 ods. 1 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky registruje kandidátne listiny týchto politických strán a politických hnutí:

                       1.          AZEN - Aliancia za Európu národov

                       2.          EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

                       3.          Komunistická strana Slovenska

                       4.          Kresťanskodemokratické hnutie

                       5.          Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

                       6.          Ľudová strana Naše Slovensko

                       7.          MOST - HÍD

                       8.          NOVÁ DEMOKRACIA

                       9.          Paliho Kapurková, veselá politická strana

                    10.          Sloboda a Solidarita

                    11.          Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

                    12.          Slovenská národná strana

                    13.          SMER - sociálna demokracia

                    14.          Strana demokratickej ľavice

                    15.          Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja

                    16.          Strana rómskej koalície - SRK

                    17.          Únia - Strana pre Slovensko

                    18.          Združenie robotníkov Slovenska

    6.          Žrebovania čísiel zaregistrovaných kandidátnych listín sa vykoná tak, že každý člen Ústrednej volebnej komisie vyžrebuje číslo kandidátnej listiny za politický subjekt, ktorý ho delegoval do komisie. Za kandidujúci politický subjekt, ktorého zástupca nie je pri žrebovaní prítomný, vyžrebuje číslo kandidátnej listiny zapisovateľka Ústrednej volebnej komisie. Žrebovanie sa uskutoční v abecednom poradí podľa názvov zaregistrovaných kandidujúcich politických subjektov.

    7.          Ústredná volebná komisia podľa § 21 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky určila žrebom čísla kandidátnych listín nasledovne:

AZEN - Aliancia za Európu národov                                                                              16

EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA                                                                        1

Komunistická strana Slovenska                                                                                     9

Kresťanskodemokratické hnutie                                                                                   13

Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko                                                          8

Ľudová strana Naše Slovensko                                                                                     14

MOST - HÍD                                                                                                               18

NOVÁ DEMOKRACIA                                                                                                 11

Paliho Kapurková, veselá politická strana                                                                        4

Sloboda a Solidarita                                                                                                      5

Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana                                  15

Slovenská národná strana                                                                                            10

SMER - sociálna demokracia                                                                                       17

Strana demokratickej ľavice                                                                                           6

Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja                                                         7

Strana rómskej koalície - SRK                                                                                       3

Únia - Strana pre Slovensko                                                                                          2

Združenie robotníkov Slovenska                                                                                    12

    8.          Ústredná volebná komisia po overení údajov uvedených na predložených návrhoch hlasovacích lístkov, potvrdzuje ich správnosť a súhlasí s ich tlačou.

    9.          Ústredná volebná komisia poveruje zapisovateľku JUDr. Líviu Škultétyovú zasielaním úplných znení uznesení Ústrednej volebnej komisie osobám, ktorých podnety boli adresované komisii.

 10.          Ústredná volebná komisia poveruje zapisovateľku JUDr. Líviu Škultétyovú zabezpečiť uverejnenie späťvzatia kandidátnej listiny politickou stranou alebo politickým hnutím, vzdania sa alebo odvolania kandidatúry, ktoré boli doručené predsedníčke komisie, vo volebných miestnostiach a na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 11.          Ústredná volebná komisia schvaľuje termín riadneho zasadnutia komisie 22. apríla 2010 o 10:00 h.

 

 

Uznesenia

Ústrednej volebnej komisie

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

22. apríla 2010

 12.          Ústredná volebná komisia berie na vedomie informáciu JUDr. Lívie Škultétyovej, zapisovateľky ÚVK, o plnení úloh vyplývajúcich z organizačno-technického zabezpečenia volieb a o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností.
Pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2010 bolo utvorených
5 929 volebných okrskov.

 13.          Ústredná volebná komisia berie na vedomie informáciu PhDr. Ľudmily Benkovičovej, CSc. o metodike spracovania výsledkov volieb a o projekte automatizovaného spracovania výsledkov volieb.

 14.          Ústredná volebná komisia berie na vedomie informáciu

o vzdaní sa kandidatúry

- kandidáta č. 69 za Stranu demokratickej ľavice

 a odvolaní kandidatúry

-   kandidáta č. 84 Komunistickou stranou Slovenska,

- kandidáta č. 10 Stranou rómskej  koalície - SRK.

 15.          Ústredná volebná komisia schvaľuje termín riadneho zasadnutia komisie 20. mája 2010 o 10:00 h.

 

Uznesenia

Ústrednej volebnej komisie

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

10. mája 2010

 16.          Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podaním PhDr. Zuzany Kusej, Ph.D. z 5.5.2010 vo veci bilbordov Slovenskej národnej strany a konštatuje, že podľa § 15 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Ústredná volebná komisia  nie je kompetentná riešiť obsah daného podania.

 17.          Ústredná volebná komisia prerokovala podanie politickej strany Sloboda a Solidarita z 28.4.2010 vo veci delegovania členov do okrskových volebných komisií v Mestskej časti Košice - Západ.

Ústredná volebná komisia konštatuje, že z obsahu podania vyplýva že SaS nedoručila oznámenie o delegovaní členov okrskových volebných komisií starostovi Mestskej časti Košice - Západ zákonom ustanoveným spôsobom a v ustanovenej lehote

 18.          Ústredná volebná komisia berie na vedomie informáciu

o vzdaní sa kandidatúry

- kandidátov č. 112 a 120 za Európsku demokratickú stranu,

- kandidáta č. 26 za Úniu-Stranu pre Slovensko,

- kandidáta č. 16 za Stranu demokratickej ľavice

a odvolaní kandidatúry

- kandidáta č. 21 Ľudovou stranou Naše Slovensko.

 

 

Uznesenia

Ústrednej volebnej komisie

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

13. mája 2010

 19.          Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podnetom Ing. Mareka Blahu, predsedu Strany demokratickej ľavice z 11.5.2010 na preverenie podozrenia zo šírenia klamlivej reklamy a konštatuje, že podľa § 15 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Ústredná volebná komisia  nie je kompetentná riešiť obsah daného podania.

 20.          Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podaním redaktorky TV Markíza Martiny Dratvovej z 11.5.2010 týkajúci sa doručovania zoznamu zaregistrovaných kandidátov a oznámení o čase a mieste konania volieb v obci Kluknava spolu s volebnými novinami strany Smer - sociálna demokracia. Ústredná volebná komisia konštatuje, že podľa § 15 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nie je kompetentná riešiť obsah daného podnetu a tento postupuje Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

 21.          Ústredná volebná komisia žiada Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu o predloženie rozdelenia vysielacích časov na vysielanie politickej reklamy jednotlivým kandidujúcim politickým subjektom vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 2010 najneskôr do 19. mája 2010.

 22.          Mimoriadne zasadnutia Ústrednej volebnej komisie sa uskutočnia v prípade súhlasu nadpolovičnej väčšiny všetkých členov komisie.

 

 

Uznesenia

Ústrednej volebnej komisie

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

20. mája 2010

 23.          Ústredná volebná komisia berie na vedomie písomnú informáciu Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu o rozdelení vysielacích časov na vysielanie politickej reklamy jednotlivým kandidujúcim politickým subjektom vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 2010.

 24.          Ústredná volebná komisia berie na vedomie informáciu JUDr. Lívie Škultétyovej - zapisovateľky ÚVK o utvorení obvodných volebných komisií,  o zabezpečení elektronického komunikačného spojenia volebných  komisií všetkých stupňov. Súčasne berie na vedomie informáciu, že v zákonom ustanovenej lehote o zápis do osobitného zoznamu voličov požiadalo 568 voličov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky a o voľbu poštou požiadalo 6 390 voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, informáciu o ďalšom materiálnom zabezpečení okrskových volebných komisií a o súčinnosti so Štatistickým úradom SR a Prezídiom Policajného zboru pri príprave volieb.

Ústredná volebná komisia berie na vedomie informáciu PhDr. Ľudmily Benkovičovej, CSc. - predsedníčky Štatistického úradu SR o utvorení odborných sumarizačných útvarov obvodných volebných komisií, o ich elektronickom komunikačnom spojení, o výsledkoch prvej plošnej skúšky spracovania výsledkov hlasovania a o publikovaní výsledkov hlasovania cez internet.

 25.          Ústredná volebná komisia odporúča Slovenskej televízii preniesť vysielanie diskusných relácií z vysielacieho okruhu STV 2 na vysielací okruh STV 1.

 26.          Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podnetom Strany demokratickej ľavice z 19.5.2010 vo veci vysielania politickej reklamy a diskusných relácií v Slovenskej televízii a neprijala žiadny z návrhov uvedených v podnete.

 27.          Ústredná volebná komisia sa oboznámila s predloženým podaním súkromnej osoby Milana Adamca, Šaľa z 19.5.2010 a konštatuje, že v uvedenom prípade nejde o kandidátnu listinu podľa zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Kandidátne listiny môžu podať len politické strany a politické hnutia registrované podľa zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

 28.          Ústredná volebná komisia berie na vedomie ústnu informáciu o rozdielnom zobrazení loga Slovenskej národnej strany na zaregistrovanej kandidátnej listine, na hlasovacom lístku a na zozname zaregistrovaných kandidátov.

 29.          Ústredná volebná komisia berie na vedomie informáciu

o vzdaní sa kandidatúry

- kandidátov č. 19, 39 a 81 za Stranu demokratickej ľavice,

- kandidáta č. 129 za Stranu maďarskej koalície-Magyar Koalíció Pártja,

a odvolaní kandidatúry

- kandidátov č. 62, 101 a 114 Stranou rómskej koalície-SRK.

 30.          Ústredná volebná komisia schvaľuje termín riadneho zasadnutia komisie
12. júna 2010 o 8:00 h.

 

Uznesenia

Ústrednej volebnej komisie

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

10. júna 2010

 31.          Ústredná volebná komisia schvaľuje program zasadnutia:

1. prerokovanie podnetov:

-   podnet od Strany maďarskej koalície-Magyar Koalíció Pártja;

-   podnet od „občana SR a voliča“

-   podnet od Slovenskej národnej strany;

-   podnet od p. Jozefa K.;

-   podnet od p. Jozefíny Hradskej;

-   podnet od Spolku za ochranu demokracie;

-   podnet od „spravodlivého občana“;

-   podnet od Ing. Eduarda Jenča;

-   podnet od strany SMER-sociálna demokracia;

-   podnet od Jozefa Gazareka;

-   podnet od Strany demokratickej ľavice;

2. informácia o odvolaní a vzdaní sa kandidátov;

3. rôzne.

 32.          Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podnetom Strany maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja z 9.6.2010. Ústredná volebná komisia konštatuje, že podľa § 15 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nie je kompetentná riešiť obsah daného podnetu a tento postupuje Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

 33.          Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podnetom občana SR - voliča z 3.6.2010. Ústredná volebná komisia konštatuje, že podľa § 15 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nie je kompetentná riešiť obsah daného podnetu a tento postupuje Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

 34.          Ústredná volebná komisia ukladá predsedovi Obvodnej volebnej komisie Nové Mesto nad Váhom, aby zabezpečil prítomnosť členov obvodnej volebnej komisie pri zisťovaní výsledkov hlasovania vo volebnom okrsku č. 3 v meste Myjava a vo volebnom okrsku č. 1 v obci Kálnica.

 35.          Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podnetom JUDr. Adriána Kuceka, člena ÚVK za Slovenskú národnú stranu z 10.6.2010 vo veci podozrenia z kupovania hlasov občanov vo voľbách do Národnej rady SR v roku 2010 v prospech strany Sloboda a Solidarita. Ústredná volebná komisia konštatuje, že podľa § 15 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nie je kompetentná riešiť obsah daného podnetu a tento postupuje Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

 36.          Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podnetom p. Jozefa K. z 10.6.2010 vo veci podozrenia z kupovania hlasov občanov vo voľbách do Národnej rady SR v roku 2010 v prospech strany Sloboda a Solidarita. Ústredná volebná komisia konštatuje, že podľa § 15 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nie je kompetentná riešiť obsah daného podnetu a tento postupuje Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

 37.          Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podaním p. Jozefíny Hradskej z 10.6.2010 vo veci propagácie Ľudovej strany - Hnutia za demokratické Slovensko v obci Kluknava. Ústredná volebná komisia berie podanie na vedomie.

 38.          Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podnetom „spravodlivého občana“ z 10.6.2010 vo veci podozrenia z kupovania hlasov občanov vo voľbách do Národnej rady SR v roku 2010 v prospech Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie - Demokratickej strany. Ústredná volebná komisia konštatuje, že podľa § 15 zákona
č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nie je kompetentná riešiť obsah daného podnetu a tento postupuje Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

 39.          Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podnetom Ing. Eduarda Jenča z 9.6.2010 vo veci propagácie strany Sloboda a Solidarita a podnet berie na vedomie.

 40.          Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podnetom strany SMER - sociálna demokracia z 10.6.2010 vo veci podozrenia zo spáchania trestných činov

- poškodzovania cudzích práv,

- porušovania práv k ochrannej známke a

- marenia prípravy a priebehu volieb.

Ústredná volebná komisia konštatuje, že podľa § 15 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nie je kompetentná riešiť obsah daného podnetu a tento postupuje Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

 

 41.          Ústredná volebná komisia konštatuje sa oboznámila s podnetom Jozefa Gazareka z 10.6.2010 vo veci manipulovania výsledkov volieb daňovým úradom a berie ho na vedomie.

 42.          Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podnetom Strany demokratickej ľavice z 10.6.2010 v súvislosti s administratívnou chybou pri odvolaní kandidatúry  kandidáta č. 9 a konštatuje, že  v zmysle § 22 ods. 3 zákona č.  333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odvolanie kandidatúry nemožno vziať späť.

 

 43.          Ústredná volebná komisia berie na vedomie informáciu

o vzdaní sa kandidatúry

- kandidátov č. 3 a 86 za EURÓPSKU DEMOKRATICKÚ STRANU,

- kandidáta č. 25 za stranu Sloboda a Solidarita,

- kandidáta č. 129 za Stranu demokratickej ľavice,

- kandidátov č. 4, a 20 za AZEN - Alianciu za Európu národov,

a odvolaní kandidatúry

- kandidáta č. 14 Stranou rómskej koalície - SRK,

- kandidáta č. 146 stranou Sloboda a Solidarita,

- kandidátov č. 7, 9, 45 a 47 Stranou demokratickej ľavice.

- kandidátov č. 46 a 53 Slovenskou národnou stranou,

- kandidáta č. 6 Združením robotníkov Slovenska,

- kandidáta č. 15 Ľudovou stranou Naše Slovensko.

 44.          Ústredná volebná komisia sa oboznámila s odvolaním kandidátov č. 1, 2, 6, 10, 13, 14, 16, 18 a 20 uvedených na kandidátnej listine politickej strany AZEN - Aliancia za Európu národov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky z 9.6.2010. Ústredná volebná komisia konštatuje, že odvolanie nebolo podané oprávnenou osobou, t.j. štatutárnym orgánom politickej strany.

 45.          Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podnetom Miloslava Krivošíka z 9.6.2010 a berie ho na vedomie.

 46.          Ústredná volebná komisia berie na vedomie vyjadrenie Rady pre vysielanie a retransmisiu z 31.5.2010 k sťažnosti Strany demokratickej ľavice a konštatuje, že k sťažnosti, ktorú Ústredná volebná komisia prerokovala 20.5.2010 neprijala platné uznesenie.

 47.          Ústredná volebná komisia berie na vedomie stanovisko Slovenskej televízie z 8.6.2010 k uzneseniu ÚVK č. 25 z 20.5.2010.

 48.          Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podnetom Strany demokratickej ľavice zo 7.6.2010 vo veci prípravy volieb do Národnej rady SR v súvislosti s povodňami.

Ústredná volebná komisia, na základe informácie JUDr. Lívie Škultétyovej, zapisovateľky ÚVK konštatuje, že vykonanie volieb je zabezpečené.

 49.          Ústredná volebná komisia vyzýva kandidujúce politické subjekty, kandidátov na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj členov volebných komisií všetkých stupňov ku korektnému a etickému konaniu voči voličom s cieľom zabezpečiť slobodné a spravodlivé voľby, najmä aby neboli zneužívané zraniteľné skupiny voličov.

 

Uznesenia

Ústrednej volebnej komisie

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

12. júna 2010

 50.          Ústredná volebná komisia berie na vedomie informáciu JUDr. Lívie Škultétyovej, zapisovateľky ÚVK o plnení uznesení z mimoriadneho zasadnutia ÚVK 10.6.2010.

 51.          Ústredná volebná komisia berie na vedomie   informáciu PhDr. Ľudmily Benkovičovej, CSc. o pripravenosti odborných sumarizačných útvarov na zistenie výsledkov hlasovania.

Ústredná volebná komisia schvaľuje návrh textu zápisnice Ústrednej volebnej komisie o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 12. júna 2010.

 52.          Ústredná volebná komisia sa oboznámila so žiadosťou odstúpenou Radou pre vysielanie a retransmisiu z 11.6.2010 k sťažnosti Strany demokratickej ľavice z 9.6.2010 a túto berie na vedomie.

 53.          Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podnetom p. Heleny Basistovej z 10.6.2010 vo veci podozrenia z kupovania voličských hlasov a podnecovanie ku korupcii stranou Sloboda a Solidarita. Ústredná volebná komisia konštatuje, že podľa § 15 zákona
č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nie je kompetentná riešiť obsah daného podnetu a tento postupuje Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

 54.          Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podnetom p. Zuzany Zachardovej z 12.6.2010 a tento berie na vedomie.

 55.          Ústredná volebná komisia berie na vedomie, že bola vznesená 1.6.2010 požiadavka pozorovateľov OBSE na poskytnutie informácií

- o štruktúre volebných komisií, konkrétne o zastúpení mužov a žien vo volebných komisiách,

- informácie, ktoré kandidujúce politické subjekty delegovali vyžrebovaných predsedov a podpredsedov volebných komisií,

- štruktúre kandidátov na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

 56.          Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podaním Dušana Mikitku z 8.6.2010 a konštatuje, že 1.6.2010 bola vznesená požiadavka pozorovateľov OBSE na poskytnutie informácií:

- o štruktúre volebných komisií, konkrétne o zastúpení mužov a žien vo volebných komisiách,

- informácie, ktoré kandidujúce politické subjekty delegovali vyžrebovaných predsedov a podpredsedov volebných komisií,

- štruktúre kandidátov na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

Menný zoznam členov okrskovej volebnej komisie Ústredná volebná komisia nepožaduje.

 

(Zdroj: MV SR)

 

Uznesenia podľa podávateľov podnetov:

 

Krajňák Martin – uzn. 3

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.