Choď na obsah Choď na menu
 


Pozorovatelia vo voľbách

19. 11. 2010

Opakovane, ako pred predchádzajúcimi voľbami sa vyslovujú obavy zo zmanipulovania volieb, najmä doterajšími starostami. V mnohých obciach kandidujú len zástupcovia jednej, dvoch strán a len niekoľkí nezávislí. A tá jedna alebo dve strany sú spravidla tie starostove. Až neuveriteľne znie príbeh z jednej obce, kde starostka prekabátila svojich súperov vo voľbách. Po lákavých frázach o výmene straníckych tričiek za spoločné záujmy obce ich presvedčila, aby nekandidovali za strany, ale tak ako ona ako nezávislí. Keďže nezávislí kandidáti nemôžu v týchto voľbách (na rozdiel od prezidentských volieb) delegovať svojich zástupcov do volebných komisií, v spomenutej obci v pohode menovala všetkých členov miestnej volebnej komisie šikovná starostka. Aj keď nie až tak nápadne, ale predsa len podobne postupovali starostovia a starostky aj v mnohých iných obciach.

V médiách sa dočítame o slovenských pozorovateľoch vo voľbách v zahraničí, nedočítame sa však aktuálne nič o pozorovateľoch v našich voľbách.

Pritom k zmanipulovaniu volieb môže dôjsť už pred otvorením volebných miestností. Taká jednofarebná okrsková komisia môže vyrobiť zopár desiatok „správne“ vyplnených hlasovacích lístkov ešte pred otvorením miestnosti voličom. Potom by mohol sedieť alebo postávať niekde v kúte občan ako pozorovateľ vo voľbách až do večera, nemá šancu kontrolovať ako členovia v zoznamoch voličov patričný počet dokrúžkujú.

I. Pozorovanie volieb pred ich začiatkom až do uzavretia volebných miestností

Pokiaľ nejaká skupina chce odkontrolovať celý priebeh volieb, mali by byť aspoň traja, aby sa mohli striedať a aspoň dvaja by mali byť celý čas vo volebnej miestnosti. Celý čas, teda už v čase, keď členovia okrskovej komisu kontrolujú obe volebné schránky, pečatia a podpisujú ich. Zákon o prípadnej prítomnosti iných osôb vo volebnej miestnosti už pred spočítavaní hlasov nehovorí nič. Nehovorí ani o tom, či v miestnosti môže byť aj niekto iný okrem členov komisie a tých, ktorí čakajú na vykonanie volebného aktu alebo ho priamo vykonávajú alebo nie. Len z § 33 sa dá vyvodiť, že predseda okrskovej komisie (v jeho neprítomnosti podpredseda) zodpovedá za poriadok, teda aj za to, aby priebeh volieb nenarúšali niektoré osoby. Predseda teda môže niekoho vykázať z miestnosti, rovnako mu však môže účasť aj povoliť. O tom, či to povolí len jednému alebo aj viacerým iste závisí aj na veľkosti volebnej miestnosti.

II. Pozorovanie volieb pri sčítaní hlasov v okrskovej volebnej komisii*

O tejto fáze volieb hovorí § 36. Povolenie na prítomnosť iným osobám môže dať okrsková volebná komisia. Nerozhoduje teda jej predseda, ale celá komisia hlasovaním. V prípade rovnosti hlasov žiadosti nemožno vyhovieť. Ako v rokoch 2002 a 2006 ústredné volebné komisie vyzvali okrskové komisie, aby išli maximálne v ústrety, rovnaké uznesenie prijala Ústredná volebná komisia (ÚVK) aj v tomto roku. Prvý raz ho aj zverejnila, na stránke Ministerstva vnútra SR – uznesenie č. 5 z 2. novembra (pod zoznamom členov ÚVK: dokumenty). V uznesení č. 36 zo 16. novembra ÚVK „žiada príslušné okrskové volebné komisie, aby o žiadostiach o účasť pri sčítavaní hlasov rozhodli v dostatočnom časovom predstihu.“ Občania sa pýtajú aj to, či môžu vykonávať pozorovateľov pri voľbe do prenosnej schránky. V právnom vákuu môžem odpovedať len tak, že občania, ktorí by chceli pozorovať túto fázu volieb, môžu dvoch, príp. viacerých členov komisie, odchádzajúcich s prenosnou volebnou schránkou odprevádzať a v prípade potreby požiadať, aby sa s ňou nikde nezavreli. Pri návšteve voliča, musia požiadať pozorovatelia majiteľa, nájomníka bytu o vstup, na ktorý bez ich súhlasu nemajú nárok.

III. Pozorovanie volieb pri sčítaní hlasov z okrskov v miestnej volebnej komisii

Sčítavanie hlasov z jednotlivých okrskov sa vykonáva vo všetkých mestách a v obciach, kde je vytvorených viac ako jeden okrsok. Len v mestách Bratislava a Košice sú vytvorené po jednej mestskej volebnej komisii, ktoré plnia úlohy miestnych komisií, pričom nie sú podriadené žiadnej obvodnej volebnej komisii. Je trápne a komické, že aj predsedovia a zapisovatelia miestnych volebných komisií v krajských a iných stredne veľkých mestách používajú nesprávny názov „mestská volebná komisia“. O novinároch ani nehovoriac. Dokonca aj Ústredná volebná komisia používa termín mestská volebná komisia nesprávne. Napr. pre mestá Kremnica a Komárno – uznesenia č. 15 a 38. Podobne aj § 11, odsek 1 zákona je chybný, keď tvrdí, že vraj v mestách riadia voľby „mestské volebné komisie“. Úradníci ministerstva a poslanci ho zabudli pozmeniť, keď vkladali do zákona § 14a. A minister vnútra SR sa ani neobťažoval odpovedať na návrh aspoň technických opráv zákona, ktorý podporilo stovky občanov, vrátane europoslankyne a dvoch poslancov NR SR.

V zmysle § 41 môžu byť v miestnosti prítomné aj iné osoby, „ktorým na to dala povolenie ÚVK.“ ÚVK poverila 2. novembra vydávaním týchto povolení svojho predsedu JUDr. Karola Nagya.

Ak je v obci len jediný okrsok, a miestna komisia teda plní aj funkciu okrskovej komisie, tej obci sa tento odstavec netýka.

 

Všeobecné poznámky o pozorovateľoch

a) Niektorí kandidáti sa pýtajú, či môžu byť pozorovateľmi vo voľbách aj osobne. Hoci to zákon nijako nerieši, treba si uvedomiť, že pozorovateľ plní funkciu podobnú členovi komisie a tými nemôžu byť kandidáti. Existuje aj precedens, kedy podľa Pravdy „súd zobral do úvahy aj skutočnosť, že ..., ktorý vo voľbách kandidoval za poslanca, pôsobil súčasne ako pozorovateľ...“ Toto súd vyhodnotil ako neprípustné ovplyvňovanie voličov.“ A ústavný súd aj z toho dôvodu nariadil konanie nových volieb. Pritom spomínaný kandidát sa okrem vlastnej účasti na voľbe podľa svedkov ani vo volebnej miestnosti nikdy nenachádzal. Na druhej strane, môžu byť nimi ich rodinní príslušníci. Žiaľ, v rozpore s názorom ústavného súdu sa vyjadrila Ústredná volebná komisia v uznesení č. 31, že pozorovateľmi môžu byť aj kandidáti. Na rozdiel od členov volebných komisií môžu byť pozorovateľmi aj občania, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt. Veď je známe, že nimi môžu byť aj cudzinci. Pozorovateľmi môžu byť aj rodinní príslušníci kandidátov.

b) Sú otázky, či je možné pozorovať dianie vo volebnej miestnosti aj pomocou kamery a mikrofónu. Podľa môjho názoru, povoliť by to mohol predseda okrskovej komisie a aj komisia. Asi si ale budeme musieť počkať na prvý precedens. Na Slovensku, alebo aspoň niekde v zahraničí.

b) Ľudia sa pýtajú aj na práva a povinnosti pozorovateľa, ako aj na honoráre. K povinnostiam možno uviesť len všeobecne, že sa musia riadiť pokynmi okrskovej komisie, hlavne neprekážať a nevyrušovať a samozrejme: neoslovovať ani voličov. O honorároch samozrejme v zákone niet žiadnej zmienky.

c) Niektorí sa pýtajú, ku komu sa môžu odvolať, ak im predsedom okrskovej komisie alebo komisiou ako takou nie je vyhovené. Ani tieto otázky v zákone riešené nie sú. Nikomu nie je teda ani bránené obrátiť sa na volebnú komisiu vyššieho stupňa. Kontakty na členov ÚVK sú uvedené tu. Kontakty na obvodné volebné komisie nie sú takmer nikde zverejnené. Informácie by mali poskytnúť aj obvodné úrady, oddelenia všeobecnej vnútornej správy. V každom prípade, nezaškodí odvolať sa aj na verejnosť.

d) Občanov zaujíma, dokedy môžu požiadať o povolenie prítomnosti vo volebnej miestnosti. Mohlo by sa zdať, že stačí v deň volieb, v prípade prítomnosti pri sčítavaní hlasov aj po ukočení hlasovania. Lebo sotva sa budú kvôli týmto žiadostiam zasadať volebné komisie. Okrskové komisie napríklad spravidla zasadnú prvý raz, kedy ich zvolá starosta a kedy si určia predsedu a podpredsedu. Potom sa už zídu len v deň volieb. Môže sa všal stať, že miestna volebná komisia s odôvodnením na to, že volebná miestnosť je maká, schváli len niekoľko prvých žiadostí. Môžu to byť aj všetko starostovi ľudia. Takže, nech sa snaží požiadať čím skôr. Ale určite nie nemusí byť neskoro ani v deň volieb.

e) Občania žiadajú aj to, aby im ústredná alebo volebná komisia poslali niekoho ako pozorovateľa kontrolovať komisie, ktoré považujú za jednofarebné. Ústredná a ani obvodné komisie však žiadnymi ľuďmi nedisponujú, ich členovia by mohli opustiť vlastnú komisiu nanajvýš na hodinu – dve, čo zase pre kontrolu okrskovej komisie má minimálny význam. Snáď, po straníckych linkách by sa mohli pokúsiť niektorí členovia volebných komisií vyšších stupňoch získať niektorých pozorovateľov aj do obcí, keďže pozorovatelia nemusia byť občanmi danej obce.

Všetky tieto vyššie uvedené komplikácie, ktoré môžu napriek platonickým pokusom Ústrednej volebnej komisie, ako aj nás viesť aj k zmätkom sú spôsobené najmä tým, že zákon neumožňuje delegovať členov volebných komisií nezávislým kandidátom. Toto je podľa môjho názoru možné najlepšie a najspravodlivejšie eliminovať, keď si nezávislí kandidáti, spolu s občanmi vytvoria sami volebnú stranu, napríklad s názvom Strana za nezávislých kandidátov.

Ing. Karol Nagy

*Ak je v obci vytvorený len jeden okrsok, okrsková komisia sa nevytvára a jej funkcie plní miestna volebná komisia.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Important question

(ClieeInabe, 29. 9. 2018 7:19)

So you prefer something super new? Look at this offer. Only there the choice of young girls for every desire and completely free! They are good slaves, they will and want implement everything you order !
https://rebrand.ly/governy#L46

Ústavný súd už rozhodol

(Admin, 30. 11. 2010 10:09)

Ústavný súd v minulosti už viackrát rozhodol, že komunálne voľby v obciach a mestách boli neplatné a museli sa konať nové voľby: http://www.spravy.bringer.sk/sprava/258703-vybrane-pripady-porusenia-zakona-o-komunalnych-volbach/

Ústavný súd už rozhodol

(Admin, 30. 11. 2010 8:52)

Ústavný súd v minulosti už viackrát rozhodol, že komunálne voľby v obciach a mestách boli neplatné a museli sa konať nové voľby: http://www.spravy.bringer.sk/sprava/258703-vybrane-pripady-porusenia-zakona-o-komunalnych-volbach

poradite mi?

(dušan, 29. 11. 2010 14:32)

Dobrý den, chcel som sa informovať, či starosta môže privítavať ľudí na voľbách podaním ruky a pod pred volebnou miestnos´tou. U nás sa to stalo a ešte aj chodil voziť členov komisie po imobilnýchv oličov. Je to všetko v poriadku?

Dôkazy o kupovaní hlasov

(Karol Nagy, karolnagy77@gmail.com, 26. 11. 2010 22:33)

Možno by sa našli na mohých lístkoch aj tie isté odtlačky prstov - a neboli by to prsty členov okrskovej komisie.
Nuž ale nerobme z toho kovbojku. Kupovanie hlasov mie je trestným činom, to potvrdila , síce až pred rokom, ale predsa aj polícia. A podľa mňa nejde ani o priestupok. Podľa iných to priestupok je, ale pochybujem, že by preto skúmala polícia tie odtlačky.
Predovšetkým protikandidáti musia byť schopní presvedčiť aj tých, ktorí obvykle myslia len na dnešok, že aj pre nich prinesú za 4 roky ďaleko viac ako 10 € a potom 4 roky nič, len rozkrádanie, prideľovanie zákazok a odmien svojim ľu´dom z daní tých, ktorí ešte dane a poplatky obci platia.

Ad: OkVK vs. MVK

(j.klimzová, 26. 11. 2010 21:55)

Díky krásne za odpoveď, potešila ma a myslím si, že nielen mňa. Len ešte jedna otázočka : čo by sa stalo v prípade, ak by členovia OkVK pri sčítavaní hlasov zistili, že iba jeden z piatich kandidátov na post starostu je na väčšine vol.listín zakrúžkovaný úplne iným perom, než ostatní kandidáti - bol by takýto poznatok dôkazom, že sú jeho hlasy kúpené?
P.S.: k tomu p.predsedovi-čo nie je, môže byť...:-)
Zatiaľ opätovne ďakujem.

Ad: bez písomného požiadania

(Karol Nagy, 26. 11. 2010 18:45)

Áno, povolenie môžete dostať aj na základe ústnej žiadosti. Doporučujem prísť ešte najmenej pol hodinu pred siedmou, kým nie je zavretá a zapečatená veľká aj menšia prenosná volebná schránka. A doporučujem Vám nájsť si ešte najmenej jedného koelgu, kolegyňu, ktorý by Vás striedal.

Pozorovateľom bez písomného požiadania

(Mimino, 26. 11. 2010 18:32)

Ako pozorovateľ by som si rád pozrel celý priebeh komunálnych volieb. Môžem požiadať predsedu len slovne, alebo je nutné napísať žiadosť? Ak by som sa mohol zúčastniť, aké mám práva a povinnosti?

Ad OkVK vs. MVK

(Karol Nagy, karolnagy77@gmail.com, 26. 11. 2010 16:46)

Pani Klimzová nie som predsedom ÚVK. JUDr. Karol Nagy je mojím menovcom. O tejto stránke som ho už dávno informoval, nereagoval však...

Miestna volebná komisia nemá počas celého dňa v zmysle zákona žiadnu právomoc, zákon spomína len, že "dohliada na pripravenosť okrskových komisií." Či je v tom aj dohľad nad ich činnosťou, nemyslím. Zákon ani nespomína ich ev. účasť vo volebnej miestnosti. Tým nechcem povedať, že by ste im mali brániť v prechode cez "Vaše" územie." Pri svedectve o totožnosti voliča zákon hovorí vyslovene o členovi OKRSKOVEJ komisie. Ak ho pozná len člen miestnej volebnej komisie, musí ho poznať ešte niekto navyše, vo volebnej miestnosti. Dokonca, ak by sa niekto z miestnej komisie miešal do spočítavania hlasov, mohlo by to prísť až do nariadenia nových volieb, ako ÚS až raz nariadil.

Ad: zapisovateľka

(Karol Nagy, karolnagy77@gmail.com, 26. 11. 2010 16:33)

Zapisovateľ-ka sa nemôže aktívne zúčastniť sa sčítaní hlasov. Už len preto nie, že v zákone sa pri opise činnosti pri sčítavaní hlasov spomínajú iba členov okrskovej komisie a okrskovú volebnú komisiu. Zapisovateľ nie je členom okrskovej volebnej komisie. Plní úlohu aj odborného poradcu, teda môže členom komisie radiť, ako majú postupovať pri sčítaní, má však len poradný hlas a nemôže im nič nariadiť. Nanajvýš ich môže príp. dôrazne upozorniť alebo telefonovať vyššej volebnej komisii.

Ani komentár ministerstva k zákonu, ani metodický pokyn nemajú žiadnu zmienku o úlohe zapisovateľa pri sčítaní hlasov.

Komentár ministerstva však spomína Nález ÚS sp. zn. PL ÚS 18/99 z 18. 3. 1999, kedy skutočnosť, že členovia komisií vyššieho stupňa sa osobne podieľali na sčítavaní hlasov prispela k tomu, že ich činnosť bola hodnotenia ako porušenie zákona a prispela k nariadeniu opakovať voľby v danej obci

zapisovateľka

(jozef, 26. 11. 2010 14:24)

môže zapisovatelka sčítavať hlasy ?

Ad: Zoznam kandidátov

(arlenka, 26. 11. 2010 12:20)

Tak že čo nám odporúčate stalo sa to včera , keď vyšlo na javo že zoznam kandidátov na post obecného zastupiteľstva je iný ako je vyvesený na nástenke obecného úradu ako aj na úradnej tabule obce. Teraz tak tesne pred voľbami čo môžeme urobiť mi, TÝ ktorým sa zmenili poradové čísla. je nás dokopy 5 kandidátov. Dotyční sa vyhovárajú na ústrednú volebnú komisiu, že ona si to svojvoľne zmenila. My obyčajný ľudia, ktorí sa nevyznáme v zákone nevieme si nájsť rady. Pomôžte Nám prosím.

2xOVK vs. 1x MieVK

(j.klimzová, 26. 11. 2010 10:38)

P.predseda.
Máme 2 okrskové komisie v jednej miestnosti, pričom spolu s nami bude v tejto miestnosti prítomná aj miestna VK - Môže? A aká je vlastne činnosť a právomoci MieVK počas celého priebehu zajtrajších volieb? Ak sa napr. stane, že: a/príde volič bez dokladu totožnosti, ale aspoň jeden člen OVK ho bude poznať a predseda tejto OVK mu dovolí zúčastniť sa volieb - môže tento súhlas predsedu OVK poprieť predseda MieVK a nedovoliť občanovi odvoliť?
2/opačný prípad - ak príde volič bez dokladu totožnosti, ale iba člen MieVK ho bude poznať a predseda tejto MieVK mu dovolí zúčastniť sa volieb - môže tento súhlas predsedu MieVK poprieť predseda OkrskVK a nedovoliť občanovi odvoliť?

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Ad: Zákon je nadovšetko!

(Karol Nagy, karolnagy77@gmail.com, 26. 11. 2010 2:02)

Vážený pán anonymný Občan SR,

Váš príspevok je len o tom, že Vy by ste ako predseda okrskovej komisie nedovolili nikomu mimo členov okrskovej komisie zdržiavať sa vo volebnej miestnosti, hoci aspoň niekde v kúte. Podľa všetkého by ste nepripustili ani členov ústrednej volebnej komisie, lebo ani o nich sa nikde v zákone v súvislosti s prítomnosťou nepíše, len v § 36, ktorý je o sčítaní hlasov. Pevne verím, že Vám podobných je medzi predsedami okrskových komisií menšina a ešte viac verím, že veľká väčšina občanov s Vami nesúhlasí.

Pokiaľ ide o Vašu argumentáciu sľubom (mlčanlivosti), ktorý údajne skladajú členovia volebných komisií, tak aj keby ho skladali, či keby ich k mlčanlivosti viazal len zákon, mlčanlivosť sa viaže, v zákonoch o iných voľbách výslovne len osobných údajov uvádzaných vo voličských zoznamoch. Lenže aj toto, na rozdiel napr. od parlamentných volieb a referenda do zákona o voľbách do orgánov samosprávy lajdácki poslanci, právni experti politických strán a lajdácki, či nekompetentní pracovníci Odboru volieb a referenda Minsiterstva vnútra SR zabudli dať a sudcovia ústavného súdu, množstva rýchlovykvasených katedier štátneho práva a mnohí iní im to zabudli pripomenúť.

Za plentu čumieť voličom ponad plece nikto predsa nežiada, aj keď zažil som aj predsedu okrskovej komisie a celú komisiu, ktorá to trpela a to, kto sa zúčastní alebo nezúčastní volieb nie je ničím, čo by malo podliehať mlčanlivosti (Nakoniec, to si môžu zisťovať volebné hliadky, aj keď nie so 100% istotou aj mimo volebnej miestnosti, pred vchodom do budovy.

ŽIADNY PREDSEDA OKRSKOVEJ KOMISIE ŽIADNY ZÁKON NEPORUŠÍ KEĎ POVOLÍ HOCI AJ 20 OBČANOM BYŤ VO VOLEBNEJ MIESTNOSTI AJ OD 6:00 DO SKONČENIA SČÍTANIA HLASOV A PODPISOVANIA ZÁPISNICE!!!

Ad: Zoznam kandidátov

(Karol Nagy, karolnagy77@gmail.com, 26. 11. 2010 1:37)

Hlasovacie lístky podľa § 20 zabezpečuje predseda miestnej volebnej komisie spolu s obvodným úradom. Ústredná komisia s tým nemá čo robiť. Zoznamy kandidátov majú byť v abecednom poradí. Čítal som niekde, že v jednej obci ich zoradili podľa začiatočných písmen krstných mien a nie podľa priezvisk. Asi preto, že to dokáže počítač automaticky. Čo už, keď to v zákone nie je jasne uvedené.

Sťažovať sa? Neviem. Zákon je blbý aj v tom, že sa tieto hlasovacie lístky nemusia v nejakej lehote vyvesiť, umiestniť na web vopred s možnosťou napr. do 48 hodín pred začiatkom volieb reklamácií.

Zákon je nadovšetko!

(Občan SR, 25. 11. 2010 21:15)

Dobrý deň!
Chcel by som Vás upozorniť, pán Ing. Karol Nagy k informáciám, ktoré šíríte na tejto stránke a to "pozorovatelia"! § 33 rieši poriadok vo volebnej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí, za ktorú zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie. Podľa mojich vedomostí, znamená to, že predseda okr. komisie nie je učiteľom v nejakej škole, ktorý bude dávať pozor vo volebnej miestnosti (v triede) či žiaci (pozorovatelia) nezačnú robiť neporiadky (napr. rozpr., telef. atď.). Okr. volebná komisia má dosť práce s prichádzajucimi voličmi, ktorí prichádzajú, aby tajne a nerušene odhlasovali. Ak by pozorovatelia celý deň boli prítomní vo volebnej miestnosti, podľa mňa: 1. nemajú čo tam hladať, podľa zákona, 2. porušujú zákon a to § 1 citujem: "Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním" - dôraz je na "tajným hlasovaním" a 3. nikomu nezložili žiadny sľub, ako členovia okr. vol. komisie, čiže kludne môžu, ako ŠTBáci pozorovať, že kto prišiel odvoliť a kto nie a podať to ďalej. Ak Vás môžem poprosiť, neprepíšme zákon, že pozorovatelia môžu (ale nemusia)byť prítomní pri sčítaní hlasov a nepíše to, že pozorovatelia môžu byť (alebo nie) vo volebnej miestnosti celý deň. Ak by sme sa opýtali na ulici viacerých ľudí: "Prosím Vás, ako sa cítite dneska?, určite nám poskytnú aj viac odpovedí o tom, ako sa cítia. Na to sú zákony a nie komentáre!!! Týmto Vás chcem poprosiť, aby Ústredná volebná komisia uznesením odsúhlasila, a presne definovala podľa ZÁKONA a nie podľa komentárov pozorovateľov. Ďakujem!

zoznam kandidátov

(arlenka, 25. 11. 2010 20:08)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, že : Miestna volebná komisia ak zaregistruje kandidátov na post obecného zastupiteľstva v určitom abecednom poradí či to je možné aby ústredná volebná komisia toto poradie nejako pozmenila alebo nie?

Ad: konflikt

(Karol Nagy, karolnagy77@gmail.com, 25. 11. 2010 14:07)

Samozrejme, že predsedom okrskovej komisie môže byť aj otec, syn, starý otec, brat, sestra, manželka kandidáta. Členom volebnej komisie nemôže byť iba priamo kandidát.

Pokiaľ viem, ani Zákon o konflikte záujmov, ani žiadne iné zákony, ktoré sa touto témou zaoberajú (napr. Zákon o obecnom zriadení) nevylučujú zo žiadnej funkcie kohokoľvek pre jeho príbuzenský vzťah s kýmkoľvek. Vylúčené je iba obsadenie niektorých funkcií naraz jediným človekom.

To len nekompetentní, najmä bulvárni novinári sa šprtajú v príbuzenstvách. A ľudia im to, žiaľ papkajú. Iná vec je samozrejme, morálny rozmer, ktorý však žiadny zákon nerieši.

konflikt

(Moravčíková Daniela, 25. 11. 2010 9:11)

Dobrý deň,
môže byť predsedom okrskovej komisie v obci otec ak kandidát na poslanca do obecného zastupiteľstva je syn?

Ad: komunalne volby

(Karol Nagy, karolnagy77@gmail.com, 24. 11. 2010 22:31)

O činnosti miestnej volebnej komisie, ktorá je nad okrskovými komisiami sa píše najmä v § 14 a 41 - 45. Pred voľbami rozhoduje o (ne)registrácii kandidátov. Po hlasovaní sčituje výsledky okrskov a vyhlasuje výsledky volieb v obci alebo v meste. Okrem miestnych komisií ich úlohy plnia na Slovensku aj dve mestské komisie - jedna pre voľby primátora a mestského zastupiteľstva v Blave, druhá pre Košice. V yých mestách okrem mestskej komisie sú v každej mestskej časti aj miestne komisie pre voľby starostov mestských častí a poslancov miestnych zastupiteľstiev.