Choď na obsah Choď na menu
 


Parlamentné voľby 12. júna 2010 boli nezákonné a teda zmarené

14. 6. 2010

Parlamentné voľby 12. júna 2010

boli nezákonné a teda zmarené

 

Ak Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlási voľby za neplatné ..., predseda NR SR vyhlási nové voľby, ... do 30 dní od uverejnenia nálezu ÚS SR“ (z §46 volebného zákona). Nové voľby sa môžu konať najskôr 110 dní od ich vyhlásenia (doterajším) predsedom NR SR. Dovtedy zostáva mandát poslancom zvoleným v r. 2006 a samozrejme aj Vláde SR, ktorej tí poslanci vyslovili dôveru a nikdy inak, a zostávajú v plnej funkčnosti aj všetky ostatné vládne orgány.

 

Určite nikto nepochybuje, že keby opozícia zvolená vo voľbách v roku 2006 prehrala aj v tohtoročných voľbách a dokázala by vytiahnuť prípad čo len jediného občana, ktorému bola zmarená možnosť voliť, boli by toho plné noviny a televízie a už dávno by sa ich predstavitelia predbiehali vo vyjadreniach, že podávajú sťažnosť na nezákonnosť volieb Ústavnému súdu SR. A tiež by sa stále odvolávali na vybrané zahraničné ohlasy o nezákonnosti volieb v štáte „s autokratickým režimom.“

V prípade tohtoročných volieb však ide o tisícky občanov, ktorí boli nútení ísť k voľbám a voliť len istú stranu. Súčasne ide o ďaľšie tisícky občanov, ktorým naopak bola protizákonne znemožnená možnosť voliť. Iným občanom sa naopak voľba umožnila, hoci tým okrsková volebná komisia porušila volebný zákon.

Zaznamenali sme aj asi najdrzejšie porušenie volebného zákona za ostatných 160 rokov! Je až neuveriteľné, že riaditeľka Štatistického úradu nedovolila členom ústrednej volebnej komisie kontrolovať zápisnice obvodných volebných komisií, hoci im túto základnú povinnosť ukladá zákon! Naopak, tieto zápisnice, ktoré im mali pod policajnou ochranou doručovaťz celého Slovenska nechala ukradnúť a so svojimi úradníkmi s nimi manipulovala. Neochotu vrátiť tieto zápisnice zdôvodňovala tým, že sa obávala, že členovia komisie by prišli na nejakú nezrovnalosť! Z tohto dôvodu člen ústrednej volebnej komisie za SDĽ zápisnicu nepodpísal, o čom sa média takmer vôbec ani nezmienili.

Vyskytli sa aj absurdné prípady, kedy vo volebnej miestnosti nebol prakticky nik z volebnej komisie a volebné obálky a hlasovacie lístky sa nekontrolovane povaľovali na stole.

Uvedieme väčšinu príkladov porušenia volebného zákona, o ktorých sme sa do22. júna, 18:00 dozvedeli:

 

Hláste, prosím všetky podobné prípady, o ktorých sa dozviete, na ktoré si spomeniete. Všetko môže zavážiť. E-mailom na adresu: karolnagy77@gmail.com, v komentári pod týmto článkom, telefonicky: 048/ 414 70 36, 0910/ 101 179

 

Marenie volieb podľa Trestného zákona

 

1. Strany maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja podala 9. 6. 2010 podnet podľa ktorého malo vedenie družstva COOP Jednota Dunajská Streda (Má predajne a prevádzkárne aj v susedných aj vo vzdialenejších okresoch) prikázať všetkým svojim zamestnancom ísť voliť a po voľbách odovzdať kompletné sady hlasovacích lístkov – okrem strany Most – Híd. Je jasné, že ide o „hrubý spôsob marenia výkonu volebného práva“ v zmysle §351, ods. 2, písm. b. Napriek tomu, Ústredná volebná komisia pre voľby do NR SR (ďalej len: ÚVK), ktorá podnet prerokovala už 10. júna (uznesenie č. 32), teda dva dni pred voľbami nevykonala nič na eliminovanie marenia volieb! Mohla okamžite informovať ministra vnútra a ten mal navštíviť generálneho prokurátora. Desiatky policajtov mali okamžite navštíviť všetky predajne, prevádzkarne a kancelárie uvedeného družstva, zahájiť predbežné vyšetrovanie a najmä informovať zamestnancov, že požiadavka ich predstavenstva nie je legálna. Že ich nikto k účasti na voľbách nútiť nemôže a rovnako od nich nemôže vyžadovať nepoužité hlasovacie lístky. Že pokiaľ by aj dobrovoľne tieto lístky odovzdávali, vystavili by sa trestnému stíhaniu za spoluúčasť. Namiesto toho ÚVK len postúpila vec Generálnej prokuratúre SR (ďalej len: GP)

 

2. Rómov vraj nútili voliť určeného kandidáta... Zástupkyňa starostu Gemerskej Vsi, okres Revúca, Alžbeta Vaštagová údajne nútila miestnych Rómov, aby krúžkovali jedného kandidáta, inak nedostanú aktivačné príspevky. Ona tvrdí, že to je výmysel a nikomu nerozkazuje. Polícia podnet prešetrila a vyšetruje ho ako priestupok voči občianskemu spolunažívaniu (Zdroj: SITA, 12. jún 2010). Podľa zápisnice ÚVK (uznesenie 60, písm. i) „člen ÚVK telefonicky preveril podnet na Obvodnom oddelení PZ Tornaľa a zistil, že v danej veci bolo začaté priestupkové konanie proti občianskemu spolunažívaniu.“ Treba ešte pripomenúť, že polícia koná nekompetentne. Ak by sa potvrdili tvrdenia svedkov, išlo by o jasný trestný čin marenia volieb (§351 TZ, ods. 2, písm. b)

 

3. Strana SMER - sociálna demokracia podala podnet ústrednej volebnej komisi 10. 6. 2010 vo veci podozrenia zo spáchania trestných činov

- poškodzovania cudzích práv,

- porušovania práv k ochrannej známke a

- marenia prípravy a priebehu volieb.

Ústredná volebná komisia podnet len postúpila GP(uznesenie 40). Strana SMER – sociálna demokracia však odovzdala na GP trestné oznámenie aj sama.

 

4. Podobný podnet podala aj Strana demokratickej ľavice

 

Nezákonné konanie Ústrednej volebnej komisie a Štatistického úradu SR

 

5. Rozpor medzi riaditeľkou ŠÚ a členom ústrednej volebnej komisie

 

„Zápisnicu Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) o výsledku parlamentných volieb odmietol podpísať jeden z 18 členov komisie. Ivan Weiss, ktorý v ÚVK zastupoval SDĽ svoje rozhodnutie zdôvodnil s tým, že Štatistický úrad SR (ŠÚ) pred podpísaním zápisnice odmietol poskytnúť výsledky volieb v jednotlivých volebných komisiách. Nemohol tak porovnať výsledky paralelného sčítania, ktoré realizovala SDĽ s výsledkami prezentovanými Štatistický úradom SR“ (zdroj: TASR, 13. júna 2010).

 

Čo hovorí riaditeľka ŠÚ:

 

Podľa TASR obhajuje riaditeľka ŠÚ svoje konanie takto:

 

a) „ŠÚ SR je v zákone o voľbách menovaný ako inštitúcia, ktorá zodpovedá za spracovanie výsledkov volieb. V zákone nie je ani jedno slovo o tom, že ŠÚ SR má nejakú povinnosť vo vzťahu k nejakým paralelným výsledkom"

 

To je primítivna a úbohá výhovorka! Mgr. Ivan Weiss bol členom Ústrednej volebnej komisie, ktorý skladal sľub priamo premiérovi a nemá podľa zákona ani žiadnu povinnosť komukoľvek zdôvodňovať za akým účelom chce skúmať zápisnice obvodných volebných komisií.

 

b) ÚVK neprijala žiadne uznesenie, v ktorom by o tento materiál žiadala ešte pred podpisom zápisnice, jediný kto ho žiadal, bol Weiss

 

Ďalší nezmysel dlhodobo nekompetentnej predsedníčky ŠÚ! ÚVK nemusela o tomto prijímať žiadne uznesenie, lebo zákon o voľbách je v tejto veci jednoznačný: „Po podpísaní ... zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania predseda obvodnej volebnej komisie doručuje bezodkladne jedno vyhotovenie zápisnice Ústrednej volebnej komisii.“ (§41, odsek 3).

 

(V praxi sa to deje tak, že je vypravovaných v asistencii s políciou 50 ozbrojených kolón, ktoré tieto zvážajú do Bratislavy, hoci by stačili 5 hlavných kolón a zopár medziokresných (Prvá od Sniny po Žilinu a odtiaľ malým lietadielkom alebo vrtuľníkom, druhá zo Sobraniec až na Sliač a ďalej letecky, tretia z Trenčína, štvrtá z Turčianskych Teplíc, cez Prievidzu, piata zo Žarnovice. Pre prípadných oneskorencov by stačil v zálohe jeden vrtuľník)

 

Teda nie, ŠÚ môže, ale nemusí, keď sa to milostivej pani nekompetentnej Benkovičovej nepáči, všetky zápisnice obvodných volebných komisií ústrednej volebnej komisii, ale naopak! Ústredná volebná komisia ich doručí, pre istotu len v kópii štatistickému úradu a tzv. odbornému sumarizačnému útvaru, ktorý ŠU pre ÚVK zriaďuje

 

c) „spomínané materiály vtedy (pred podpisovaním zápisnice ÚVK a vyhlasovaním oficiálnych výsledkov – K. N.) ani nemala k dispozícii. "Keďže som o 15.00 priniesla zápisnicu (mala na mysli len zápisnicu ÚVK – K. N.), dnes (12. 6. 2010 – K. N .) tej požiadavke vyhovieť neviem, nemôžem." – sprievodné slovo TASR

 

To je „argument“! Neuveriteľné! Najprv ŠÚ nezákonne zhabe ústrednej volebnej komisii volebné materiály, ktoré mala kontrolovať ÚVK, prinajmenej tí zodpovednejší z jej členov a potom dokonca ani najvyššia šéfka ŠÚ nevie, kde sú!

 

d) "Neviem si predstaviť, čo by sa stalo, keby tam pán Weiss našiel nejakú diskrepanciu medzi tým, čo on alebo jeho ľudia paralelne sčítali, ktorí neviem, akú majú kvalifikáciu, na čo boli vyškolení," poznamenala Benkovičová s tým, že nevie, ako by ÚVK takúto situáciu riešila – sprievodné slovo TASR

 

Do toho súdružku Benkovičovú nič. Žiadny člen ÚVK nie je povinný nejakej úradníčke, ktorá má slúžiť jemu a nie on jej, čokoľvek zdôvodňovať pri plnení si svojich zákonných povinností a uplatňovaní si svojich zákonných práv. A už vôbec nemusí takej úbožiačke dokladovať, akú kvalifikáciu majú členovia viac ako 5 tisíc okrskových komisií menovaných tou istou stranou, ktorá delegovala do ÚVK jeho.

 

Čo hovorí Mgr. Ivan Weiss:

 

"Takže si myslím, že porovnanie bolo namieste. Zákon to neprikazuje, napriek tomu, ak sú tieto dáta k dispozícii, považujem to za neuveriteľné, že sa neposkytnú členovi ÚVK s odôvodnením, že až po podpísaní zápisnice, v ktorej deklaruje, že tie voľby prebehli v poriadku"

 

Lenže ani Mgr. Ivan Weiss si asi neprečítal volebný zákon, ktorý dalo vytlačiť ministerstvo len pre tieto voľby v 20 tisíc výtlačkoch

 

(V deň volieb do EP mi členovia ÚVK úplne vážne tvrdili - môžem ich aj menovať a zopakovali aj po upozornení, že mám zapnutý záznamník, že oni volebný zákon nemajú a nie je ani nikde v miestnosti, že možno ho majú niektorí z tých členov ÚVK, ktorí išli „do terénu“!)

 

Ako som uviedol vyššie, §41, odsek 3 výslovne stanovuje, že predsedovia všetkých obvodných volebných komisií doručujú volebné zápisnice ústrednej volebnej komisii a nikomu inému. Takže, nie „zákon to neprikazuje,“ ale: zákon to prikazuje!

 

Zmätky pri spracovávaní a odovzdávaní zápisníc okrskových komisií

 

6. Podľa informácií poskytnutých médiám, v niektorých volebných obvodoch bolo až 80% zápisníc chybných. To poskytuje viac ako dôvodné podozrenie, že mnohé boli opravované aj bez vedomia členov komisií, prípadne, že po ich úplnom prerobení ich už viac hodín po podpísaní predošlej verzie zápisnice nepodpísali vlastnoručne všetci členovia okrskovej komisie. Napr. Karol Nagy z Banskej Bystrice, tak ako všetci jeho známi, ktorí boli najmenej raz predsedami okrskovej komisie prepustili po podpísaní zápisnice všetkých členov domov, iba si pre prípad potreby vyžiadali telefónne čísla.

 

Porušenie volebného zákona obcami, mestami, mestskými časťami

 

V mnohých médiách (SITA, SME, Markíza a iné) boli publikované dezinformácie o tom, že voličské preukazy sa vydávajú aj na základe e-mailovej žiadost (samozrejme, aj bez elektronického podpisu). Tragediou je, ze prinajmenej na jednej z takychto dezinformácií sa podiela aj veduca Odboru volieb a referenda s. Lívia Škultétyová. Zákon 333/ 2004, §9, ods.2 hovorí jasne o tom, že: "Žiadosť (o vydanie voličského preukazu-K.N.) ... podáva volič osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby." Postupom, ktorým vydávali voličské preukazy stovky obcí a miest bolo aj umožnené ich zneužitie a zmarenie ústavného práva voliť ktorémukoľvek občanovi. Každý volič, ktorému vydali voličský preukaz, bol totiž v zmysle zákona vyškrtnutý zo zoznamu voličov a keby sa vo volebnej miestnosti odvolával na to, že on žiadny voličský preukaz nežiadal, okrsková volebná komisia s tým už nič robiť nemohla. Zatiaľ je nám známe porušenie uvedeného ustanovenia volebného zákona v týchto územných celkoch:

 

7. Bratislava – Petržalka (Porušovali zákon už prinajmenej v dvoch vľaňajších voľbách

8. Žilina

9. Skalica (Do štvrtku 9. júna voličské preukazy nevydávali na základe e-mailových žiadostí, vo štvrtok už podľahli tlaku médií a nekompetentnej vedúcej Odboru volieb a referenda a zapisovateľky ÚVK a preukazy bez overenia žiadateľov vydávať začali.)

10. Bratislava – Rača (Tromfli všetkých, keď vydávali voličské preukazy a škrtali voličov z voličských zoznamov dokonca aj na základe telefonátov im neznámych osôb)

 

Porušenia jedného z elementárnych volebných princípov priamo zákonom

 

Každý volič môže voliť v jedných voľbách len raz. To, žiaľ neplatí pre každého v Slovenskej republike!

 

11. Mnohí voliči (viac ako 10 tisíc) boli na základe trvalého pobytu zapísaného v občianskom preukaze dopísaní do zoznamu voličov. Väčšina z nich boli pritom zapísaní aj vo voličských zoznamoch v svojom predchádzajúcom bydlisku. Niektorí z nich aj napriek tomu, že obec, mesto ich aktuálneho trvalého pobytu si splnili svoju povinnosť a oznámilo nový trvalý pobyt obci, mestu predchádzajúcemu. Ktokoľvek z tejto skupiny mohol voliť dvakrát. Aj preto, lebo zákon nikomu neukladá, aby u voliča dopísaného do voličského zoznamu cez centrálnu evidenciu obyvateľstva zisťoval jeho predchádzajúci pobyt, ako aj to, či je zapísaný aj v inom volebnom okrsku, či tam snáď už nevolil a aby bol zo zoznamu trvalo vyškrtnutý.

 

12. Niektorým z voličov zrušili trvalý pobyt bez toho, aby zabezpečili, že si ho občan na polícii dá prepísať. Časti z nich zrušili trvalý pobyt oprávnene, iným protizákonne. Keď takí voliči prišli do svojej volebnej miestnosti, niektorých jednoducho do zoznamu dopísali

 

Porušenie volebného zákona okrskovými komisiami, obcami a mestami

 

13. Pri voľbách do prenosnej urny, ktorá je určená zo zákona prakticky výlučne pre zdravotne postihnutých a starších občanov volil aj personál zdravotníckych a sociálnych ústavov, hoci žiadny z nich legálne nepracuje dlhšie ako 12 hodinovú smenu, každý mal teda čas odvoliť v svojom alebo v ktoromkoľvek inom okrsku.

 

14. Karol Nagy z Banskej Bystrica požiadal o voľbu do prenosnej schránky pre svoju ťažko mobilne postihnutú matku. Keď potom išiel osobno voliť do toho istého okrsku č. 7, povedali mu, že veď mohol voliť aj doma. Zrejme takáto prax je pre nich obvyklá.

 

15. Veľká väčšina členov okrskových komisií neskladala sľub osobne primátorovi alebo starostovi, ako káže zákon, ale len sľub podpísali. Napr. Karol Nagy z Banskej Bystrice bol v okrskovej komisii 4x, ani raz, nikto z ich volebnej komisie sľub neskladal v zmysle zákona.

 

Porušenie volebného zákona okrskovými komisiami, obcami a mestami pri ustanovovaní predsedov a podpredsedov okrskových volebných komisií

 

16. Podľa §13, odseku 8 volebného zákona „Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí svojho predsedu a podpredsedu žrebom zo všetkých členov.“ Toto ustanovenie však málokde dodržujú. Napr. podľa P. E. B. ani v obci Báhoň predsedu a podpredsedu nežrebovali.

 

Voľby za iné osoby

 

17. Janka Bobáková z Brezna prišla k voľbám až večer. Nechceli jej umožniť voliť, lebo mali poznačené, že už volila. Popoludní tam boli jej rodičia a povedali komisii, že ich dcéra asi nepríde. Takže niekto, najpravdepodobnejšie z členov okrskovej komisie, možno sa na tom uzniesla celá komisia, vhodil hlasovací lístok za ňu! Napokon jej voľbu umožnili a podľa všetkého potom, po uzavretí volebnej miestnosti odfajkli ako voliča niekoho z nevoličov!

 

18. Podobný prípad sa stal napr. aj Bratislave. Na ĽS-HZDS sa obrátila so sťažnosťou občianka Viera M., že jej nebolo dovolené v Bratislave voliť. Na zozname voličov bola už označená, že volila, hoci to nebola pravda. Podnet na Ústrednú volebnú komisiu ĽS-HZDS podala. ÚVK sa však odmietla prípadom zaoberať, hoci ide o jasné porušenie základneho občianskeho práva. V podobných prípadoch ÚS rozhodol vždy v prospech občana. (zdroj: Stanovisko ĽS-HZDS k podozreniam z manipulácie volieb)

 

Znemožnenie voľby nedopísaním do voličského zoznamu

 

Mnohí občania neboli zapísaní v zozname voličov, ale platný občiansky preukaz s trvalým pobytom mali. Hoci ide o štandartný prípad, ktorý rieši §30, odsek 4 zákona, podľa ktorého týchto mali do voličského zoznamu dopísať, v nižšie uvedených prípadoch takto neurobili, čím okrskové volebné komisie porušili zákon.

 

19. Jana: Sťažnosť - V našej obci boli zriadené dve volebné komisie, dva volebné okrsky - na základe adresy trvalého pobytu, uvedeného v občianskom preukaze, som išla odvoliť ku komisii, ku ktorej som mala. Lenže po príchode do miestnosti, odovzdaní občianskeho preukazu členom komisie, mi dotyční oznámili, že ma neevidujú v zozname. Podľa ich evidencie mám trvalý pobyt na inej ulici a mám ísť odvoliť k druhej volebnej komisii (na druhú stranu dediny) - podotýkam, že pred štyrmi rokmi som volila práve na mieste, kde mi oznámili, že ma v zozname neevidujú.

Viacerí členovia komisie ma dokonca presviedčali o tom, že adresa môjho trvalého pobytu nezodpovedá tomu, ktorý mám zapísaný v občianskom preukaze.

Cítila som sa trápne a ponížená - a namiesto toho, aby mi vyšli v ústrety a dopísali ma do zoznamu, mi povedali, že si nechcú robiť zbytočné komplikácie a mám ísť odvoliť ku druhej volebnej komisii (IP adresa v administrácii)

 

20. Vo Vrútkach, v okrsku č. 3, v budove MŚ znemožnili voliť pani M. B. Telefonovala do administrácie Volby.Estranky.sk deň volieb krátko pred 21:00. Kým som si s tou pani vymenil kontakty, telefon, mail, zistil telefon na Obvodný úrad Martin, potom čakal na výsledok prerorokovania Martina s Vrútkami, bolo 21:20. O pol desiatej mi napísala tá pani mail, že ďakuje za vybavenie, ale ona tam už bežať nebude, je to 15 minút cesty a má doma malé dieťa. :-(

 

Znemožnenie voľby neuznaním dokladu od polície o vybavovaní nového občianskeho preukazu

 

21. V Šali okrsková volebná komisia č. 5 (v dome dôchodcov) zmarila okolo 9:00 volebné právo voličovi, ktorý sa namiesto občianskeho preukazu preukazal len potvrdením o strate preukazu z polície. Do administrácie Volby.Estranky.sk to zahlásila sl. Katarína Janegová

 

22. Okolo 16:00 neumožnili voliť v Petržalke, v okrsku 88 ani JUDr. R. K. preto, že nemal pri sebe občiansky, ale len doklad od polície o jeho odcudzení, aj o tom, že sa vybavuje nový, a mal so sebou aj pas.

 

V Hlohovci nedovolili voliť v plavkách

 

23. Dvom voličkám vo volebnej miestnosti umiestnenej priamo na kúpalisku v Hlohovci nedovolili voliť. Potom sa však vrátili oblečené. člen Ústrednej volebnej komisie Ivan Weiss. "Ak tento prípad spočíva len v oblečení, tak takéto obmedzenie volebný zákon nepozná a v tomto prípade ide o obmedzenie volebného práva, pretože každý volič má mať možnosť voliť bez ohľadu na to, ako je oblečený.Predsedníčka ÚVK Tatiana Janečková: "Keď si ľudia uplatňujú svoje hlasovacie právo, mali by byť primerane oblečení," pripomenula však, že "zákon hlasovanie v plavkách nezakazuje a občania preto mali právo voliť." (zdroj: Pluska.sk, TASR 12. jún 2010, 18:53)

 

Poznámka Karola Nagya: Nie rozhodujúce, že spomínané dve voličky nakoniec volili. Pre posudzovanie zákonnosti volieb ako takých je rozhodujúce, že aj v uvedenom okrsku postupovali nezákonne. Napokon, podobných voličov mohlo byť viac, o ktorých sa spravodajca TASR ani nemusle dozvedieť. Tiež, spomínané voličky sa mohli o probléme s komisiou zmieniť aj mnohým ľuďom – a istú časť aj od účasti na voľbách odradiť. Teda aj okrsková volebná komisia konala činnosť, ktorá sa dá označiť za marenie volieb, v širšom zmysle.

 

Iné porušenia zákona vo volebnej miestnosti

 

24. Peter Bodor napísal: Zapečatenie urny - § 28: Pred začiatkom volieb predseda okrskovej volebnej komisie za prítomnosti členov komisie skontroluje volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku a potom obidve schránky zapečatí.

Rád by som vedel čo rozummieme pod zapečatením urny. Tam kde som bol voliť spodné i vrchné veko bolo zalepené páskami, ale iba pásky na vrchnej časti urny boli opatrené podpismi, t.j. spodné veko je možné otvoriť a znovu prelepiť (IP adresa v administrácii)

 

25. Ivan Mišo, ivanmiso@inethome.sk (IP adresa v administrácii), 12. 06. 2010 17:52: Dnes v popoludňajších hodinách sme sa zúčastnili volieb do NR SR spolu s manželkou v Devínskej Novej Vsi volebný obvod č 10 na ZŠ P. Horova. Pri vstupe do volebnej miestnosti sme sa po zaregistrovaní a po obdržaní hlasovacích lístkov postavili "do rady" a čakali, kým upravia svoje hlasovacie lístky voliči pred nami. Hneď som upozornil prísediacich členov komisie, že postavené plenty na úpravu hlasovacích lístkov nie sú ako v minulých rokoch, že sa nedá ku každej plente samostatne prísť, ale že sú tri spojené vedľa seba v slepej uličke. Týmto podľa môjho názoru nebola splnená podmienka tajného hlasovania. Člen komisie, ktorý nás registroval v zoznamoch nám povedal, že uvedené postavenie plient je schválené predsedom komisie. Nato pani, zjavne patriaca ku komísii, povedala, že kto by komu pozeral kto koho volí.... No coment.

Takže moja otázka, prosím Vás: "Je postavenie troch plient vedľa seba v slepej uličke tak, že si voliči chodia jeden druhému poza chrbát v súlade s pravidlami?"

 

Voľby bez okrskovej volebnej komisie

 

26. Volic z Dolného Ohaja napísal, 12. 6., 13:39 (IP adresa v administrácii): Som uplne rozhorceny, ako je mozne, ze bol som volit a ani o mne nevedeli, ze som tam bol. Nikto nepytal obciansky, dokonca velka cast komisie tam ani nebola... Nikto si nezapisal moje meno, nikto nic nepytal, len z kuta zakricala J., ze na stole je obalka s hlasovacimi listami... Urcite tu budu volby zmanipulovane, asi pojdem este raz volit, ved tam to nikto nezisti, vecer si podla obalok zakruzkuju ludi, ako to robia vzdy.

 

 

Uznesenia Ústrednej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

 

10. mája 2010

 

16.      Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podaním PhDr. Zuzany Kusej, Ph.D. z 5.5.2010 vo veci bilbordov Slovenskej národnej strany a konštatuje, že podľa § 15 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Ústredná volebná komisia  nie je kompetentná riešiť obsah daného podania.

 

17.      Ústredná volebná komisia prerokovala podanie politickej strany Sloboda a Solidarita z 28.4.2010 vo veci delegovania členov do okrskových volebných komisií v Mestskej časti Košice - Západ.

Ústredná volebná komisia konštatuje, že z obsahu podania vyplýva že SaS nedoručila oznámenie o delegovaní členov okrskových volebných komisií starostovi Mestskej časti Košice - Západ zákonom ustanoveným spôsobom a v ustanovenej lehote

 

13. mája 2010

 

19.      Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podnetom Ing. Mareka Blahu, predsedu Strany demokratickej ľavice z 11.5.2010 na preverenie podozrenia zo šírenia klamlivej reklamy a konštatuje, že podľa § 15 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Ústredná volebná komisia  nie je kompetentná riešiť obsah daného podania.

 

20.      Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podaním redaktorky TV Markíza Martiny Dratvovej z 11.5.2010 týkajúci sa doručovania zoznamu zaregistrovaných kandidátov a oznámení o čase a mieste konania volieb v obci Kluknava spolu s volebnými novinami strany Smer - sociálna demokracia. Ústredná volebná komisia konštatuje, že podľa § 15 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nie je kompetentná riešiť obsah daného podnetu a tento postupuje Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

 

20. mája 2010

 

26.      Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podnetom Strany demokratickej ľavice z 19.5.2010 vo veci vysielania politickej reklamy a diskusných relácií v Slovenskej televízii a neprijala žiadny z návrhov uvedených v podnete.

 

28.      Ústredná volebná komisia berie na vedomie ústnu informáciu o rozdielnom zobrazení loga Slovenskej národnej strany na zaregistrovanej kandidátnej listine, na hlasovacom lístku a na zozname zaregistrovaných kandidátov.

 

10. júna 2010

 

33.      Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podnetom občana SR - voliča z 3.6.2010. Ústredná volebná komisia konštatuje, že podľa § 15 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nie je kompetentná riešiť obsah daného podnetu a tento postupuje Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

 

34.      Ústredná volebná komisia ukladá predsedovi Obvodnej volebnej komisie Nové Mesto nad Váhom, aby zabezpečil prítomnosť členov obvodnej volebnej komisie pri zisťovaní výsledkov hlasovania vo volebnom okrsku č. 3 v meste Myjava a vo volebnom okrsku č. 1 v obci Kálnica.

 

35.      Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podnetom JUDr. Adriána Kuceka, člena ÚVK za Slovenskú národnú stranu z 10.6.2010 vo veci podozrenia z kupovania hlasov občanov vo voľbách do Národnej rady SR v roku 2010 v prospech strany Sloboda a Solidarita. Ústredná volebná komisia konštatuje, že podľa § 15 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nie je kompetentná riešiť obsah daného podnetu a tento postupuje Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

 

36.      Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podnetom p. Jozefa K. z 10.6.2010 vo veci podozrenia z kupovania hlasov občanov vo voľbách do Národnej rady SR v roku 2010 v prospech strany Sloboda a Solidarita. Ústredná volebná komisia konštatuje, že podľa § 15 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nie je kompetentná riešiť obsah daného podnetu a tento postupuje Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

 

37.      Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podaním p. Jozefíny Hradskej z 10.6.2010 vo veci propagácie Ľudovej strany - Hnutia za demokratické Slovensko v obci Kluknava. Ústredná volebná komisia berie podanie na vedomie.

 

38.      Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podnetom „spravodlivého občana“ z 10.6.2010 vo veci podozrenia z kupovania hlasov občanov vo voľbách do Národnej rady SR v roku 2010 v prospech Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie - Demokratickej strany. Ústredná volebná komisia konštatuje, že podľa § 15 zákona

č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nie je kompetentná riešiť obsah daného podnetu a tento postupuje Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

 

39.      Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podnetom Ing. Eduarda Jenča z 9.6.2010 vo veci propagácie strany Sloboda a Solidarita a podnet berie na vedomie.

 

41.      Ústredná volebná komisia konštatuje sa oboznámila s podnetom Jozefa Gazareka z 10.6.2010 vo veci manipulovania výsledkov volieb daňovým úradom a berie ho na vedomie.

 

45.      Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podnetom Miloslava Krivošíka z 9.6.2010 a berie ho na vedomie.

 

46.      Ústredná volebná komisia berie na vedomie vyjadrenie Rady pre vysielanie a retransmisiu z 31.5.2010 k sťažnosti Strany demokratickej ľavice a konštatuje, že k sťažnosti, ktorú Ústredná volebná komisia prerokovala 20.5.2010 neprijala platné uznesenie.

 

47.      Ústredná volebná komisia berie na vedomie stanovisko Slovenskej televízie z 8.6.2010 k uzneseniu ÚVK č. 25 z 20.5.2010.

 

12. júna 2010

 

52.      Ústredná volebná komisia sa oboznámila so žiadosťou odstúpenou Radou pre vysielanie a retransmisiu z 11.6.2010 k sťažnosti Strany demokratickej ľavice z 9.6.2010 a túto berie na vedomie.

 

53.      Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podnetom p. Heleny Basistovej z 10.6.2010 vo veci podozrenia z kupovania voličských hlasov a podnecovanie ku korupcii stranou Sloboda a Solidarita. Ústredná volebná komisia konštatuje, že podľa § 15 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nie je kompetentná riešiť obsah daného podnetu a tento postupuje Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

 

54.      Ústredná volebná komisia sa oboznámila s podnetom p. Zuzany Zachardovej z 12.6.2010 a tento berie na vedomie.

 

57.      Ústredná volebná komisia berie na vedomie informáciu EURÓPSKEJ DEMOKRATICKEJ STRANY z 12.6.2010 o odovzdaní sťažnosti OBSE.

 

58.      Ústredná volebná komisia bude informovať médiá len o tých podnetoch proti politickým subjektom, ktoré boli preverené a prerokované v komisii.

 

13. júna 2010

 

60.      Ústredná volebná komisia sa oboznámila v priebehu konania volieb s nasledovnými podnetmi a schválila spôsob ich riešenia:

a)        Žilina, okrsok č. 50 - voličovi nebol odobratý voličský preukaz;

Spôsob vybavenia podnetu: ÚVK vzala na vedomie

b)        Bratislava - Mestská časť Rača - v zozname voličov sa nachádzala osoba 19 rokov mŕtva;

Spôsob vybavenia podnetu: člen ÚVK osobne usmernil predsedu okrskovej volebnej komisie

c)         odovzdanie hlasovacieho lístka bez vloženia do obálky - žiadosť o opätovné vykonanie hlasovania;

Spôsob vybavenia podnetu: člen ÚVK usmernil voliča

d)        Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice v sade hlasovacích lístkov chýbal hlasovací lístok č. 10;

Spôsob vybavenia podnetu: okamžite bola uskutočnená náprava, člen ÚVK podnet osobne preveril

e)        Bratislava - mestská časť Karlova Ves v sade hlasovacích lístkov chýbal hlasovací lístok č. 17; okamžite bola uskutočnená náprava;

Spôsob vybavenia podnetu: členovia ÚVK podnet osobne preverili

f)          písomný podnet: Bratislava - mestská časť Karlova Ves v sade hlasovacích lístkov chýbali hlasovacie lístky č. 16, 17 a 18;

Spôsob vybavenia podnetu: okamžite bola uskutočnená náprava, členovia ÚVK podnet osobne preverili 

g)        písomný podnet politickej strany SMER-sociálna demokracia na začatie konania o porušení volebného zákona;

Spôsob vybavenia podnetu: ÚVK vzala na vedomie

h)         kupovanie hlasov voličov stranou SDKÚ-DS v reštaurácii Braník v Mestskej časti Bratislava-Petržalka;

Spôsob vybavenia podnetu: členovia ÚVK a OVK podnet preverili a zistili, že uvedené skutočnosti nie sú pravdivé

i)          zástupkyňa starostu obce Gemerská Ves, okr. Rimavská Sobota vyžadovala od niektorých občanov, aby volili kandidátov SMK-MKP pod podmienkou ich ďalšieho zotrvania na verejnoprospešných prácach;

Spôsob vybavenia podnetu: člen ÚVK telefonicky preveril podnet na Obvodnom oddelení PZ Tornaľa a zistil, že v danej veci bolo začaté priestupkové konanie proti občianskemu spolunažívaniu

j)          Dunajská Lužná, Bratislava - mestské časti Ružinov, Dúbravka, Vrakuňa - po preukázaní totožnosti bolo voličom okrskovou volebnou komisiou oznámené, že podľa záznamu v zozname voličov hlasovanie už vykonal;

Spôsob vybavenia podnetu: podnet z Dunajskej Lužnej a MČ Bratislava - Vrakuňa vyriešila príslušná okrsková volebná komisia a podnet z MČ Ružinov a Dúbravka ÚVK vzala na vedomie

k)         Vyšná Boca, okr. Liptovský Mikuláš – predseda okrskovej volebnej komisie hrubým spôsobom bránil voličovi vziať nepoužité hlasovacie lístky po vykonaní hlasovania z volebnej miestnosti;

Spôsob vybavenia podnetu: obvodná volebná komisia uskutočnila nápravu

l)          Hlohovec, Sereď - miestny rozhlas vyzýval počas hlasovania voliť stranu SMER-sociálna demokracia;

Spôsob vybavenia podnetu: pre nedostatok informácií ÚVK vzala len na vedomie

m)       Rožňava - rozposielanie nevyžiadanej e-mailovej pošty s textom: „Voľte stranu 8, kandidáta č. 67 a dostanete 5 eur.“;

Spôsob vybavenia podnetu: pre nedostatok informácií ÚVK vzala len na vedomie

n)         Moldava nad Bodvou - mestská polícia zbierala od voličov zvyšné neodovzdané hlasovacie lístky;

Spôsob vybavenia podnetu: podnet bol odstúpený na riešenie orgánom Policajného zboru

o)        Tvrdošín - ovplyvňovanie voličov v domove dôchodcov v meste Tvrdošín  a pochybnosti o anonymite hlasovania;

Spôsob vybavenia podnetu: podnet bol preverený OVK a člen ÚVK priamo usmernil členov OkVK

p)        Bratislava, Skalica, - nebolo umožnené hlasovať v zdravotníckych zariadeniach voličom, ktorí boli hospitalizovaní mimo územia okrsku, v ktorom boli zapísaní, pretože si nezabezpečili voličský preukaz;

Spôsob vybavenia podnetu: ÚVK vzala na vedomie

q)        Rimavská Seč - podozrenie z kupovania hlasov voličov na základe podnetu SITA vo forme videozáznamu na www.sita.sk;

Spôsob vybavenia podnetu: podnet sa odstupuje na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky

r)         Košice, Važec - nedostatočne zabezpečená tajnosť hlasovania.

Spôsob vybavenia podnetu: podnet bol neopodstatnený

 

KUPOVANIE HLASOV

 

 

Nekalé zážitky z volebného okrsku http://filozof52.blog.pravda.sk/2010/06/16/nekale-zazitky-z-volebneho-okrsku, 16. jún 2010, Prečítané 124x, filozof52, Nezaradené, Žiadny komentár, Pridať komentár

 

Informácie z prvej ruky: Obec Ťahanovce, okrsok č. 1 – v priebehu volebného dňa sa do volebnej miestnosti primotal asi osemročný rómsky chlapček a opýtal sa ma, či nemôže ísť voliť, lebo u nich v osade dávali 5 eur každému kto pôjde voliť. Vysvetlil som mu, že voliť nemôže, lebo ešte nemá 18 rokov. Potom som sa ho opýtal, či mi nepovie, koho tí ľudia, ktorí sľubovali peniaze za volenie kázali voliť. Povedal, že to nevie, ale 5 eurá dávali. V našej okrskovej komisii boli aj rómsky členovia, tak som sa ich opýtal, či poznajú toho chlapčeka. Odvetili mi, že nie, že najskôr bude pochádzať z Demetera, rómskeho ghetta medzi obcou a sídliskom Ťahanovce.

 

Sídlisko Ťahanovce, okrsok č. 1

počas volebného dňa sa dovalila do volebnej miestnosti veľká skupina voličov z Demetera. Jeden druhého sa pýtali, koho to treba voliť? Osemnástku a jedenástku, poučovali poučení. Pri odchode im členka volebnej komisie povedala, aby tie lístky, ktoré nepoužili odložili do škatule na to pripravenej. Na to sa jej dostalo odpovede: “na a, tote ešte potrebujeme …”

Béla Bugár nám napísal, že budú klásť dôraz na čestnosť. V jeho strane je mnoho čestných ľudí (Bugár, Simon, Zajac, Šebej, Chmel, Dostál, Osuský, Pallér). Uvidíme ako sa medzi týmito ľuďmi bude dariť trójskemu koňovi ÁNO-SMERu. Našou prognózou je: pokiaľ Sidorovi nebude vyhovené v jeho nárokoch na pozíciu, ktorá mu umožní prístup k eurofondom, stane sa nezávislým poslancom. Jedným z prvých…

 

O tom to celé je: všetci veľmi dobre vieme, že v našej krajine sa kupujú hlasy voličov, ale väčšina Slovákov sa správa tak, že sa dajú pár drobnými kúpiť a potom to aj tak vyzerá. Bohužiaľ aj tieto prípady naznačujú, že členovia tejto volebnej komisie sa (pravdepodobne) nechali podplatiť pár drobnými, lebo ak by sa niečo také dialo v tom volebnom okrsku v ktorom som bol aj ja členom volebnej komisie, tak okamžite zalarmujem média, aby to bleskovo zverejnili, aby sa to celý národ dozvedel, že toto sa na Slovensku skutočne deje.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

SDĽ podáva trestné oznámenie

(Karol Nagy, karolnagy77@gmail.com, 24. 7. 2010 19:18)

SDĽ: V parlamentných voľbách 2010 sa opäť manipulovalo s hlasmi - http://www.mojasdl.sk/a/260/43/sk/Aktuality/V-parlamentnych-volbach-2010-sa-opat-manipulovalo-s-hlasmi.html

SDĽ podáva trestné oznámenie pre voľby - http://aktualne.centrum.sk/domov/politika/clanek.phtml?id=1212690

Áno je.

(Admin, 29. 6. 2010 14:29)

Ale je aj slovenským občanom. Teda má dvojité štátne občianstvo, udelené dávno predtým, než ho slovenský parlament vylúčil.

Nové voľby žiadame my katolíci!

(KDH mňa sproste, prasproste oklamalo!, 29. 6. 2010 10:22)


(JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola,
http://henryklahola.nazory.cz/
---------------------------------
Nie je český občan ???

Porušenie zákona v prítomnosti ĽS NS

(Karol Nagy, karolnagy77@gmail.com, 26. 6. 2010 9:01)

Rozprával som sa Petrom Emanuelom Bútorom, ktorý bol členom okrskovej komisie v Báhoni. Tiež hovoril, že u nich v okrsku prešlo všetko podľa zákona. Keď som sa ho však pýtal na to, či bol u nich predseda okrskovej komisie volený alebo žrebovaný, povedal s istotou, že volený. Opäť bol porušený zákon. A práve aj tým, že v niektorých obciach sú predsedami stále tí istí, aj v rôznych voľbách, hoci väčšinou zákon prikazuje žreb, dochádza k opakovaným stereotypným porušeniam zákona, ktoré však ostatní členovia komisie ani nepostrehnú.

A to som sa rozprával zatiaľ len s jediným členom okrskovej komisie za Vašu stranu, pán Pavlík.

Museli by ste sa asi rozprávať dlhšie

(Karol Nagy, karolnagy77@gmail.com, 26. 6. 2010 8:50)

a veľmi dobre poznať volebný zákon, aby ste prišli na to, v čom všetkom porušili zákon. Tento článok ani nie je o manipuláciách, či falšovaní pri spočítavaní hlasov, ako o iných porušeniach zákona.

V týchto voľbách asi prvýkrát sa naučili správne voliť aj politici. Do ostatných volieb totiž skoro každý prišiel s maloletým dieťaťom a pred televíznymi kamerami dával voliť jemu. Toho sa potom samozrejme domáhali a domáhajú aj iní rodičia a starí rodičia. Je to však absolútne zákonom neprípustné. Volič by musel mať ochrnutú alebo celú zasádrovanú roku, aby mohol niekoho o takúto asistenciu požiadať.

Tohto roku zase médiá navádzali na porušovanie zákona aj v tom, že ukazovali voľby v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach do prenosných schránok, kde všade volil aj personál. To takisto zákon v žiadnom prípade nepripúšťa. Iba v tých voľbách, kde sa zriaďujú osobitné volebné okrsky v takýchto väčších zariadenia to s voličským preukazom možné je. Nebol to však prípad týchto volieb.

Keby ste sa rozprávali dlhšie s Vašimi známymi, možno by si aj dvaja z nich spomenuli, že neumožnili voliť ľuďom, ktorí nemali so sebou občiansky preukaz. Veď aj tesne pred voľbami, aj počas volebného dňa zapisovateľka ÚVK neustále toto pripomínala. Tí občania sa oháňali potvrdením od polície a ich tvrdením, že aj taký doklad bez fotografie občiansky plne nahrádza, ale veď predsa "najkompetentnejšia" osoba to musí vedieť lepšie. Jednoznačne a opakovane hovorila, že občiansky preukaz sa nedá ničím nahradiť. Iní by si možno spomenuli, že v dvoch prípadoch neumožnili voliť tým občanom, ktorí neboli zapísaní v ich voličskom zozname. Že podľa občianskeho síce mali mať trvalý pobyt v ich okrsku, ale oni vedeli, a overili si na obecnom úrade, že občan patrí do iného okrsku, kam ho aj preto poslali. To už ich potom nezaujímalo, že voličovi tam voliť neumožnili, lebo mu nesedela adresa s adresou v občianskom. Mohli si tiež pomyslieť, že 1-2 prípady v okrsku sú úplne výnimočné. Nemuseli si ani uvedomiť, že to môže byť celoštátne aj 10 tisíc voličov, ktorým bolo znemožnené voliť.

Boli voľby zmanipulované?

(Vladimír Pavlík, 25. 6. 2010 17:15)

Za štyri dni po voľbách som sa rozprával s tromi členmi volebných komisií, každý bol v inom okrsku.Podotýkam, že ĽS-Naše Slovensko nemala ani v jednom z týchto troch okrskov svojho človeka. Dvaja z týchto členov volili našu stranu, pričom nikomu v komisii to nedávali najavo. Všetci traja mi potvrdili, že nebol najmenší náznak voľby zmanipulovať.
Vladimír Pavlík

Boh nás ochraňuj pred farizejmi s KDH

(Jozef Mavratil, 25. 6. 2010 16:54)

Dovolil som si Bohužiaľ až príliš výstižný príspevok pána Mgr.Lahola pridať na stránku
http://www.szcpv.org/10/cbr.php

Nové voľby žiadame my katolíci!

(JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, 24. 6. 2010 12:22)

Keď v roku 2006 KDH rozbilo Dzurindovu vládu, odovodnilo to neochotou ostatných partnerov Dzurindovej vlády prijať medzištátnu zmluvu zo Svätou stolicou (Vatikánom).
Teraz Smer Ponúkol KDH prijatie tejto medzištátnej zmluvy zo Svätou stolicou (s Vatikánom) spoločnými silami, avšak KDH túto ponuku kategoricky odmietlo. Tým KDH iba ukázalo, že deklarovaná zámienka pre rozbitie Dzurindovej vlády v roku 2006 bola skutočne iba falošnou zámienkou, pretože ako teraz KDH ukázalo - keď odmietlo ponuku Smeru schváliť túto zmluvu - na zmluve so Svätou stolicou (s Vatikánom) politikom z KDH v skutočnosti absolutne nezáleží.
Taktiež až donedávna som skutočne veril ešte aj tomu, že KDH úprimne chce zakázať vraždenie nenarodených detí potratmi. Keď politikom KDH strana Smer navrhla zakázanie potratov, KDH to odmietlo.
Možno že som bol veľmi naivný, ale ja vo svojej naivite som skutočne veril KDH, že má záujem zakázať vraždenie nenarodených detí potratmi plus uzavrieť medzištátnu zmluvu zo Svätou stolicou (s Vatikánom).
Moje prebudenie je veľmi trpké. KDH mňa sproste, prasproste oklamalo!
Ak budú nové voľby ihneď - s nadšením ich uvítam! Veď prečo by som mal čakať čtyri roky? Klamári si nezaslúžia aby následujúce štyri roky ťažili zo svojho klamstva a smiali sa mi do tváre!!
Teraz už viem, že KDH nechce zakázať vraždenie nenarodených detí potratmi, to iba balamúti nás veriacich ľudí. Práve tak politikom z KDH nezáleží ani na medzištátnej zmluve zo Svätou stolicou (s Vatikánom).
Presnejšie povedané - politici KDH verbálne sú proti potratom a za zmluvu s Vatikánom iba dovtedy keď vedia, že to nemá šancu na presadenie sa. Keď sa však ale stane zázrak a pomocnú ruku ponúkne Smer - pokrytecké KDH sa ihneď vzdorovito stavia na zadné!
A priznám sa popravde, že Smer som nikdy nemal príliš v láske, podozievajúc ho z bezbožnosti, avšak teraz s vďačnosťou hovorím: Vďaka, srdečná vďaka Smer, že si strhol falošnú masku pokrytcom z KDH. Lebo nebyť teba, respektive tvojej ponuky politikom z KDH zakázať potraty a schváliť zmluvu s Vatikánom, doposiaľ by som naivne veril tým pokrytcom z KDH, že im na potratoch a zmluve s Vatikánom nejako záleží. A teda iba vďaka tebe Smer som mohol odhaliť pokrytectvo politikov z KDH.
Nepochybujem ani najmenej o tom, že nové voľby s radosťou uvítajú najmä všetci úprimne veriaci katolíci, ktorí v dobrej viere, a z rýdzo náboženských, mravných a etických důvodov volili KDH, a teraz keď k ich veľmi nemilému prekvapeniu KDH odmietlo ponuku Smeru zakázať vraždenie nenarodených detí potratmi podľa poľského modelu, a taktiež aj odmietlo KDH ponuku Smeru na prijatie medzištátnej zmluvy Slovenskej republiky zo Svätou stolicou (s Vatikánom), teraz je už každému jasné, že politikom z KDH na týchto mravných a etických veciach absolútne nijako nezáleží. Nech teda idú do pekla aj zo svojimi buzerantskými súložníkmi zo SaS-u a taktiež aj s tou SDKÚ-DS, ktorú vedie tá pokrytecká lesba...

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, 23. 06. 2010 15:52

co k tomu dodat

(mattijah chalid el hamara, 22. 6. 2010 19:39)

ani by som sa nedivil,keby v tomto mal prsty meciar !!! necj je tam,kde je,napachal toho dost a s ficom a slotom.tato trojicva je casovana bomba pre slovensko a odbija rychlejsie,ako sa na zda...

Re: Ľudovít Košík

(Peter Emanuel Bútora, 22. 6. 2010 17:34)

Buď sa hrajeme na právny štát s vládou zákona, alebo to rovno zabalme a žime v oligarchií.
Pokiaľ mienite prepáčiť elementárne porušenia zákona, čo spravíte s evidentným porušením zákona?

Máte pravdu- ale zákon je slabý...

(Hláva Fridrich, 22. 6. 2010 17:05)

počas svojho dlhoročného pôsobenia vo volebnbých komisiách rôznych stupňov- okrem ústrednej- som mal možnosť vidieť toľko prešľapov a prečinov proti volebnému zákonu(napriek jeho deravosti) a videl som podaávať toľko oprávnených podnetov- sám som ich dal niekoľko- čo zostalo bez akéhokoľvek efektu, že som skeptický.
Napriek tomu fandím tejto iniciatíve a ak bude treba, pridám sa.

pravda

(Voľby 2010, 22. 6. 2010 16:01)

Plne súhlasím s Ľudovítom ! Všetci, čo nieste zmierený s tým ako volby dopadli, sa s tým už konečne zmierte.. nieste tu len vy, aj aj my !A je nás väčšina. Volby boli presne take isté ako aj pominule.. bol som viackrát predsedom komisie, volby boli demokratické.. a každý kto splnal zákonom dane požiadavky, mal a dostal možnosť prísť voliť !!!
s pozdravom Peter.

Anna, nielen!

(Karol Nagy, karolnagy77@gmail.com, 22. 6. 2010 10:35)

Každý okrsok dostane zopár balíkov sád hlasovacích lístkov podľa kandidujúcich strán. Potom z nich členovia okrskových volebných komisií robia ručne sady pre voličov, tak, aby v každej sade boli po jednom lístku z každej kandidujúcej strany. Avšak po skončení volieb nikto (okrem tej bývalej okrskovej komisie, kde som bol predsedom) poctivo nezráta nepoužité lístky. Tie sa síce akože zapečatia, ale vo vreci odovzdajú mestu, obci, bez toho, aby boli prepočítavané.

Musím však priznať, že pre tieto voľby sme zatiaľ nezaznamenali hlásený prípad, že by niekto hlasoval viackrát, preto, že odniekiaľ získal naviac hlasovacie lístky. Nie je totiž možné vložiť viac rôznych, ani viac rovnakých lístkov, taký hlas sa počíta ako neplatný. To, čo som písal vyššie o viacnásobných voleniach sa týka prípadov, kedy sa občan zaregistroval na viacerých miestach.

hlasovacie lístky

(Anna , 22. 6. 2010 10:04)

vec s vyšnými hlas. lístkami by sa dal ľahko vyriešiť tak,že by sa skartovali ešte vo volebnej miestnosti

Ľudo, aspoň si to začal čítať?

(Karol Nagy, karolnagy77@gmail.com, 22. 6. 2010 9:46)

Alebo si prečítal len nadpis a perex? Dnes, vďaka internetu vieme o toľkých porušení zákona (Treba ho však aspoň trochu poznať, alebo ho mať poruke), že sa nám to ešte pred rokom mohlo len snívať. Len vlani sa mi podarilo dokopať vtedajšiu ústrednú volebnú komisiu, aby začali zápisnice, resp. aspoň uznesenia publikovať na webe. Z cca 50 volebných obvodov sú však dosiaľ všetky utajené. Aj tak tu je spústa materiálov. Len mne telefonovalo a mailovalo v deň volieb dovtedy úplne cudzích, viac ako sto ľudí. Na Slovensku ich mohlo byť najmenej 10 tisíc, ktorí sa na rôznych miestach pokúšali domôcť práva. Napríklad aj práva voliť. Existuje napr. nález ústavného súdu, ktorý dal za pravdu občanovi, ktorému znemožnili voliť len preto, že mal voličský preukaz s hranatou a nie okrúhlou pečiatkou. Keď toto Ustavný súd MUSEL riešiť, prečo by nemal riešiť také ROZSIAHLE NEZÁKONNOSTI. Hádam nie preto, že časť obyvateľov je s výsledkami volieb spokojná?

Voľby

(Ľudovít Košík, 22. 6. 2010 9:24)

Ja si myslím že voľby boli legálne a demokratické a treba rešpektovať ich výsledok, nie hľadať dôvody na ich spochybňovanie. Ľudovít Košík